ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

อะริยะธะนะคาถา

หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต ความเชื่อของบุคคลใด
อะจะลา สุปะติฏฐิตา ตั้งมั่นแล้วในพระตถาคตเจ้า
สีลัญจะ ยัสสะ กัลฺยานัง อนึ่งศีลของบุคคลใดดีงาม
อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง. เป็นที่ยินดีแห่งพระอริยะเจ้าอันพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้ว.

สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ ความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีอยู่แก่บุคคลใด
อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง, อนึ่งความเห็นของบุคคลผู้ใด เป็นธรรมตรงตามความเป็นจริง,

อะทะลิตโทติ ตัง อาหุ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่จน
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง. ความเป็นอยู่ของผู้นั้น ไม่เปล่าจากประโยชน์,
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง,
อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะสาสะนันติ.

เพราะเหตุนั้น เมื่อผู้มีปัญญามาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ควรประกอบความเชื่อและศีลและความเลื่อมใส ความเห็นธรรมไว้เนื่อง ๆ ดังนี้แล.

ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ
พระคาถาธรรมบรรยาย
อารักขะกัมมัฎฐาน
อะริยะสัจจะคาถา
คาราวะคาถา
เทวะตาทิปัตติทานะคาถา
อะริยะธะนะคาถา
มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน
อุณหัสสวิชัยสูตร
ปัจฉิมะคาถา
พระพุทธภาษิต
ขันติกถา
อานิสงส์การเจริญเมตตา
ปราภวสุตตปาฐะ
ปรมกัลยาณมิตตคาถา
เทวทูตสุตตปาฐะ
พุทธอุทานคาถา
ปฐมพุทธภาษิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ติลักขะณาทิคาถา
สังวราสังวรคาถา
บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์
ธัมมปหังสนสูตร
ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย