ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน

หันทะ มะยัง ปาทะลัญชะนะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
วันทามิ พุทธัง ภาวะปาระติณณัง,
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ,

ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง, ผู้เป็นธงชัยของไตรโลกผู้เป็นนาถะอันเอกของไตรภพ,

โยโลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง, เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ผู้ประเสริฐในโลกตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว, ช่วยปลุกชนหาที่สุดมิได้ ให้ตรัสรู้มรรคผลและนิพพาน.

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะตีเร, รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, บนหาดทรายแทบฝั่งแม่น้ำนัมมะทา,

ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค. รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, เหนือเขาสัจจพันธ์ และเหนือยอดเขาสุมะนา,

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง,
ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ.

รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในเมืองโยนะกะ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาทและรอยพระบาทนั้น ๆ ของพระมุนีด้วยเศียรเกล้า.

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต, สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร
นัมมะทายะนะทิยา, ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ข้าพเจ้าขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาทอันประเสริฐ 5 สถาน แต่ที่ไกล, คือที่เขาสุวรรณมาลิก 1, ที่เขาสุวรรณบรรพต 1, ที่ยอดเขาสุมะนะกูฏ 1, ที่โยนะกะบุรี 1, ที่แม่น้ำชื่อนัมมะทา 1,

อิจเจวะ มัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง, นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง.

ข้าพเจ้าขอนมัสการอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยใด, อันบุคคลควรไหว้โดยส่วนยิ่งอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้.

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง, ได้แล้วฃึ่งกองบุญอันไพบูลย์, ตัสสะนุภาเวนะ หะตันตะราโย,

ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดภัยอันตรายเสียเถิด,

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว, ดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลาย, เราขอเตือนท่านทั้งหลาย
ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว, ดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลาย, เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า
ขะยะ วะยะ ธัมมา สังขารา, สังขารทั้งหลายมีอันความเสื่อมสิ้นไป เป็นธรรมดา
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ. ขอให้ท่านทั้งหลาย, จงยังประโยชน์ ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด

อิติ ด้วยประการฉะนี้แล.

» ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ

» พระคาถาธรรมบรรยาย

» อารักขะกัมมัฎฐาน

» อะริยะสัจจะคาถา

» คาราวะคาถา

» เทวะตาทิปัตติทานะคาถา

» อะริยะธะนะคาถา

» มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน

» อุณหัสสวิชัยสูตร

» ปัจฉิมะคาถา

» พระพุทธภาษิต

» ขันติกถา

» อานิสงส์การเจริญเมตตา

» ปราภวสุตตปาฐะ

» ปรมกัลยาณมิตตคาถา

» เทวทูตสุตตปาฐะ

» พุทธอุทานคาถา

» ปฐมพุทธภาษิตคาถา

» ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ

» ภัทเทกะรัตตะคาถา

» ติลักขะณาทิคาถา

» สังวราสังวรคาถา

» บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์

» ธัมมปหังสนสูตร

» ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย