ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

อานิสงส์การเจริญเมตตา

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุติ
อาเสวิตายะ ภาวิตายะ อันบุคคลบำเพ็ญแล้ว ภาวนาแล้ว
พะหุลีกะตายะ, เจริญให้ชำนาญมากแล้ว,
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ ทำให้เป็นเครื่องดำเนินของใจ
อนุฏฐิตายะ, ยึดเหนึ่ยวทางใจ
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ, เมื่ออบรม สร้างสม ปรารภด้วยดีแล้ว,
เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา, 11 อานิสงส์ผู้ทำพึงอย่างหวังได้แน่นอน
กะตะมะ เอกาทะสะ, 11 ประการนั้น เป็นไฉนบ้าง

สุขัง สุปะติ, หลับก็เป็นสุข
สุขัง ปะฏิพุชฌะติ, ตื่นก็เป็นสุข,
นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, นอนฝันก็ไม่ร้าย,
มะนุสสานัง ปิโย โหติ, เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์
อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เป็นที่รักของเหล่าอะมนุษย์,
เทวะตา รักขันติ, เทวดาก็ปกป้องรักษา,
นาสสะอัคคี วา วิสัง วา ไฟ ยาพิษ ศัตราวุธไม่กร้ำกราย,
สุตถัง วา กามะติ,
ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ, จิตตั้งมั่น เป็นสมาธิได้เร็ว
มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, หน้าตาก็ผุดผ่องใส
อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ, เวลาตายก็สติไม่หลง
อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต ถ้าไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงภพนี้
พรัหมมะโล กูปะโต โหติ, ก็ย่อมเข้าถึงพรหมโลกได้,
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุติยา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุติ
อาเสวิตายะ ภาวิตายะ อันบุคคลบำเพ็ญแล้ว ภาวนาแล้ว
พะหุลีกะตายะ, เจริญให้ชำนาญมากแล้ว, ทำให้เป็น
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ ทำให้เป็นเครื่องดำเนินของใจ
อนุฏฐิตายะ, ยึดเหนึ่ยวทางใจ
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ, เมื่ออบรม สร้างสม ปรารภด้วยดีแล้ว,
อิเม เอกาทะสานิสังสา อานิสงส์ 11 ประการนี้ย่อมเกิดขึ้นได้
ปาฏิกังขาติ, อย่างไม่ต้องสงสัย,
อิทะมะโวจะ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้
อัตตะมานา เต ภิกขู ภะคะวะโต, ภิกษุเหล่านั้น ต่างมีใจยินดีชื่นชมใน
ภาสิตัง อะภินันทุนติ. พระพุทธภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยประการฉะนี้แล.

ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ
พระคาถาธรรมบรรยาย
อารักขะกัมมัฎฐาน
อะริยะสัจจะคาถา
คาราวะคาถา
เทวะตาทิปัตติทานะคาถา
อะริยะธะนะคาถา
มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน
อุณหัสสวิชัยสูตร
ปัจฉิมะคาถา
พระพุทธภาษิต
ขันติกถา
อานิสงส์การเจริญเมตตา
ปราภวสุตตปาฐะ
ปรมกัลยาณมิตตคาถา
เทวทูตสุตตปาฐะ
พุทธอุทานคาถา
ปฐมพุทธภาษิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ติลักขะณาทิคาถา
สังวราสังวรคาถา
บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์
ธัมมปหังสนสูตร
ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย