ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

ปรมกัลยาณมิตตคาถา

หันทะ มะยัง ปะระกัลยาณะมิตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ
พระอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
อุปัฑฒะมิทัง ภันเต พรัหมะจะริยัสสะยะทิทัง กัลยาณะมิตตะตา
กัลยาณะ สะหายะตา กัลยาณะ สัมปะวังกะตา ติ,

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี นี้เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตแห่งพรหมจรรย์
เอวัง วุตตาหัง เอตะทะโวจะ, เมื่อพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า
มา เหวัง อานันทะ, สะกะละเมวะ หิทัง อานันทะ พรัหมะจะริยัง ยะทิทัง กัลยาณะมิตตะตา กัลยาณะสะหายะตา กัลยาณะสัมปะวังกะตาติ,

ดูก่อนอานนท์ เธออย่ากล่าวอย่างนั้น ดูก่อนอานนท์ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี นี้เป็นทั้งหมดของชีวิต แห่งพรหมจรรย์ทีเดียว

เอวัง โข อานันทะ ภิกขุ กัลยาณะมิตโต กัลยาณะสะหาโย
กัลยาณะสัมปะวังโก อะริยัง อัฏฐังคิกัง มัคคัง ภาเวติ,

ดูก่อนอานนท์ ภิกษุ (พุทธบริษัท 4) ผู้มีมิตรดี, มีสหายดี มีเพื่อนแวดล้อมดี ย่อมเจริญในอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มากได้ อย่างนี้แล

มะมัญหิ อานันทะ กัลยาณะมิตตัง อาคัมมะ,
ดูก่อนอานนท์ สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเรา (พระพุทธเจ้า) เป็นกัลยาณมิตรแล้ว

ชาติธัมมา สัตตา ชาติยา ปะมุจจันติ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความเกิดไปได้,

ชะราธัมมา สัตตา ชะรายะ ปะมุจจันติ, สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้

พะยาธิธัมมา สัตตา พะยาธิโต ปะมุจจันติ, สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้

โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสะธัมมา สัตตา โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัส สุปายาเสหิ ปะมุจจันติ,

สัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ มีความคับแค้นเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความโศก ความร่ำไรรำพัน ความ ไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ไปได้ ดังนี้

อิติ ด้วยประการฉะนี้ แล.

» ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ

» พระคาถาธรรมบรรยาย

» อารักขะกัมมัฎฐาน

» อะริยะสัจจะคาถา

» คาราวะคาถา

» เทวะตาทิปัตติทานะคาถา

» อะริยะธะนะคาถา

» มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน

» อุณหัสสวิชัยสูตร

» ปัจฉิมะคาถา

» พระพุทธภาษิต

» ขันติกถา

» อานิสงส์การเจริญเมตตา

» ปราภวสุตตปาฐะ

» ปรมกัลยาณมิตตคาถา

» เทวทูตสุตตปาฐะ

» พุทธอุทานคาถา

» ปฐมพุทธภาษิตคาถา

» ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ

» ภัทเทกะรัตตะคาถา

» ติลักขะณาทิคาถา

» สังวราสังวรคาถา

» บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์

» ธัมมปหังสนสูตร

» ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย