ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

เทวทูตสุตตปาฐะ

โจทิตา เทวะทูเตหิ เย ปะมัชชันติ มาณะวา เต
ทีฆะรัตตัง โสจันติ หีนากายุปะคา นะรา,

บุคคลเหล่าใด ถูกเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่ บุคคลเหล่านั้น จะเข้าถึงกำเหนิดชั้นเลว เกิดในนรกประสบทุกข์โศกอยู่สิ้นกาลนาน.

เย จะ โข เทวะทูเตหิ สันโต สัปปุริสา อิธะ
โจทิตา นัปปะมัชชันติ อะริยะธัมเม กุทาจะนัง,

ส่วนบุคคลใด เป็นสัตตบุรุษ ผู้สงบ ถูกเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแล้ว ย่อมไม่ประมาทในอริยธรรม กำหนดรู้อยู่เป็นเนืองนิจ

อุปาทาเน ภะยัง ทิสวา ชาติมะระณะสัมภะเว
อะนุปาทา วิมุจจันติ ชาติมะระณะสังขะเย,

บุคคลเหล่าใด เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นปัจจัยก่อให้เกิดภพชาติ ชรา มรณะ บุคคลเหล่านั้น ย่อมหลุดพ้นจากอุปาทาน เพราะความพยายาม กระทำให้สิ้นซึ่งชาติ ชรา มรณะภัยนั้น

เต เขมะปัตตา สุขิโน ทิฏฐะธัมมาภินิพพุตา
สัพพะเวระภะยาตีตา สัพพะทุกขัง อุปัจจะคุนติ,

บุคคลเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้มีความเกษมสุข เป็นผู้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบัน ชาตินี้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัย เป็นผู้ล่วงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ดังนี้แล

ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ
พระคาถาธรรมบรรยาย
อารักขะกัมมัฎฐาน
อะริยะสัจจะคาถา
คาราวะคาถา
เทวะตาทิปัตติทานะคาถา
อะริยะธะนะคาถา
มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน
อุณหัสสวิชัยสูตร
ปัจฉิมะคาถา
พระพุทธภาษิต
ขันติกถา
อานิสงส์การเจริญเมตตา
ปราภวสุตตปาฐะ
ปรมกัลยาณมิตตคาถา
เทวทูตสุตตปาฐะ
พุทธอุทานคาถา
ปฐมพุทธภาษิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ติลักขะณาทิคาถา
สังวราสังวรคาถา
บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์
ธัมมปหังสนสูตร
ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย