ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

พุทธอุทานคาถา

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปิโน ฌายะโต พราหมณะณัสสะ,
เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่,

อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา,
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป,

ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง,
เพราะรู้ชัดแจ้งว่า ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุ,

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปิโน ฌายะโต พราหมณะณัสสะ,
เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่,

อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา,
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป,

ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ,
เพราะได้รู้ถึงความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย,

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปิโน ฌายะโต พราหมณะณัสสะ,
เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่,

วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง,
พราหมณ์นั้น ย่อมกำจัดมารและเสนามาร, ดำรงอยู่ได้,

สูโรวะ โอภาสะ ยะมันตะลิกขันติ.
ดุจดวงอาทิตย์กำจัดความมืด ส่องสว่างอยู่ ฉันนั้น.

» ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ

» พระคาถาธรรมบรรยาย

» อารักขะกัมมัฎฐาน

» อะริยะสัจจะคาถา

» คาราวะคาถา

» เทวะตาทิปัตติทานะคาถา

» อะริยะธะนะคาถา

» มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน

» อุณหัสสวิชัยสูตร

» ปัจฉิมะคาถา

» พระพุทธภาษิต

» ขันติกถา

» อานิสงส์การเจริญเมตตา

» ปราภวสุตตปาฐะ

» ปรมกัลยาณมิตตคาถา

» เทวทูตสุตตปาฐะ

» พุทธอุทานคาถา

» ปฐมพุทธภาษิตคาถา

» ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ

» ภัทเทกะรัตตะคาถา

» ติลักขะณาทิคาถา

» สังวราสังวรคาถา

» บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์

» ธัมมปหังสนสูตร

» ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย