ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ

หันทะทานิ ภิกขเว อามันตะยามิ โว ภิกขะเว,
ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย, เราขอเตือนท่านทั้งหลาย

ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว,
ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลาย, เราขอให้ท่านทราบไว้ว่า

ขะยะ วะยะ ธัมมา สังขารา,
สังขารทั้งหลาย ย่อมมีอันความเสื่อมสิ้นไป เป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ,
ขอให้ท่านทั้งหลาย, จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา.

นี่เป็นพระพุทธภาษิตวาจาสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้า.

» ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ

» พระคาถาธรรมบรรยาย

» อารักขะกัมมัฎฐาน

» อะริยะสัจจะคาถา

» คาราวะคาถา

» เทวะตาทิปัตติทานะคาถา

» อะริยะธะนะคาถา

» มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน

» อุณหัสสวิชัยสูตร

» ปัจฉิมะคาถา

» พระพุทธภาษิต

» ขันติกถา

» อานิสงส์การเจริญเมตตา

» ปราภวสุตตปาฐะ

» ปรมกัลยาณมิตตคาถา

» เทวทูตสุตตปาฐะ

» พุทธอุทานคาถา

» ปฐมพุทธภาษิตคาถา

» ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ

» ภัทเทกะรัตตะคาถา

» ติลักขะณาทิคาถา

» สังวราสังวรคาถา

» บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์

» ธัมมปหังสนสูตร

» ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย