ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

วิถีสันติภาพของโลกแนวพุทธ

นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

ความสงบสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อใดที่ใจคิดอกุศล ย่อมทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น จึงเป็นผลให้ตนเองและหรือผู้อื่นไม่มีความสงบสุข.

เมื่อใดที่ใจคิดแต่กุศล ย่อมทำให้ไม่เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น ขณะเดียวกัน จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่น จึงเป็นผลให้ตนเองและหรือผู้อื่นมีความสงบสุข.

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว กล่าวคือ เมื่อใจคิดดี(กุศล) การกระทำทางกาย วาจา ใจ ย่อมดี(กุศล) เมื่อใจคิดชั่ว(อกุศล) การกระทำทางกาย วาจา ใจ ย่อมชั่ว(อกุศล)และเป็นทุกข์ไปด้วย.

ดังนั้น คนเราจะทำดีหรือชั่วนั้น เกิดจากความคิดนี่เอง. ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลและให้คิดแต่กุศลได้ การกระทำต่าง ๆ ทางกาย วาจา ใจ ย่อมเป็นแต่กุศลเท่านั้น หรือทำให้เกิดความสงบสุขที่แท้จริง เพราะธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองเมื่อมีสติคอยบริหารจิตใจ ไม่ให้คิดอกุศลและให้คิดแต่กุศลเท่านั้น ย่อมทำให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาหรือโอวาทปาฏิโมกข์

วิธีบริหารหรือดูแลจิตใจ

การรู้ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าวนั้น ใคร ๆ ก็รู้ แต่วิธีการดูแลจิตใจให้ละอกุศลและทำแต่กุศลเพื่อให้จิตใจมีความสงบสุขนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าไม่มีวิธีการและไม่ฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ย่อมทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความสงบสุขและความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจ

วิธีบริหารจิตตามแนวพุทธนั้นง่าย แต่ต้องพึ่งพาสติปัญญาทางธรรมและความเพียรของตนเอง กล่าวคือ ต้องเพียรศึกษาอริยะสัจ 4 และฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง

การปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 คือการเจริญกรรมฐาน จะเหลือเพียง 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

  1. ฝึกเจริญสมาธิ(สมถกรรมฐาน) เพื่อฝึกมีสติในการหยุดความคิด พักสมอง และพักร่างกาย
  2. ฝึกเจริญสติ(วิปัสสนากรรมฐาน) เพื่อฝึกมีสติในการศึกษาธรรม ร่างกาย จิตใจ และฝึกควบคุมจิตใจ ไม่ให้คิดอกุศลและให้คิดแต่กุศลจนเป็นนิสัย หรือฝึกให้คิดและทำตามโอวาทปาฏิโมกข์

การฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันประกอบด้วยการฝึกเจริญสมาธิและฝึกเจริญสติสลับกันไป เพื่อให้เกิดการดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่อง

ความสงบสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร
วิธีเจริญสมาธินั้นง่ายนิดเดียว
วิธีฝึกเจริญสตินั้นง่ายนิดเดียว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย