ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

วิถีสันติภาพของโลกแนวพุทธ

นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

สันติภาพ แปลว่า ความสงบ สันติภาพหรือความสงบนั้นมีหลายด้าน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสงบสุขทางจิตใจ(ใจ) และความสงบสุขของมวลมนุษย์ ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับความทุกข์และความไม่สงบสุข

ความสงบสุขทางจิตใจนั้น เป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถสัมผัสได้เมื่อมีความรู้และความสามารถในการบริหารจิตใจแนวพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากเลย ที่รู้สึกว่ายากเพราะศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมไม่ตรงประเด็น

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าตรัสสอนอนุปุพพิกถา(อารัมภบท)แล้วต่อด้วยอริยสัจ 4 อย่างง่าย ๆ และตรัสสอนโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ตรัสสอนบนถนน ที่บริเวณริมทาง ใต้ต้นไม้ เป็นต้น. ผู้ที่ตั้งใจฟังธรรมเรื่องอริยสัจ 4 พร้อมทั้งเข้าใจและจดจำไว้ได้ตามสมควรก็ถือว่า เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม(พระโสดาบัน)

ครั้นผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วนำไปฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนได้อย่างถูกต้อง ก็จะเกิดความสงบสุขทางจิตใจหรือความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจทันทีจากประสบการณ์ตรงเรื่องอริยสัจ 4 แบบปัจจุบันธรรมของผู้นำเสนอ พบว่า อริยสัจ 4 เป็นเรื่องง่าย เรื่องใกล้ตัว คนทั่วไปสามารถทำความเข้าใจโดยใช้เวลาสั้น ๆ เพราะเข้าใจได้ง่าย เปิดเผย ไม่มีเงื่อนงำใด ๆ เลย. ถ้าท่านได้ทดลองศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่นำเสนอ ท่านจะพบกับความจริงว่า เป็นเรื่องไม่ยาก ใกล้ตัว เหมือนหญ้าปากคอก และสามารถทำให้เกิดความสงบสุขของจิตใจได้ในชีวิตประจำวันนี่เอง

เมื่อท่านพบกับความจริงเช่นนี้ แล้วช่วยกันบอกต่อ ก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และถ้าสามารถเผยแพร่ออกไปในนานาชาติได้ มวลมนุษย์ก็จะได้มีโอกาสศึกษาอริยสัจ 4 และฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 มากขึ้น เป็นผลให้มีความสงบสุขอย่างกว้างขวาง และโลกก็จะมีสันติภาพมากขึ้น

ความไม่สงบ(ความทุกข์)ทางจิตใจนั้น เกิดจากการคิดอกุศล(สมุทัย) เป็นผลให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น. เมื่อไม่คิดอกุศล ก็จะไม่เกิดความทุกข์(นิโรธ) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเจริญกรรมฐาน(เจริญสติและเจริญสมาธิสลับกันไป)ในชีวิตประจำวัน(มรรค)เพื่อให้เป็นไปตามโอวาทปาฏิโมกข์นี่เอง

เมื่อท่านปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติและเจริญสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวัน ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย แต่ต้องอาศัยความเพียรในการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

เมื่อท่านสัมผัสกับความสงบสุขได้แล้ว ก็ขอได้โปรดบอกต่อจากประสบการณ์ตรงของท่านเอง เพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นวิถีทางง่าย ๆ ที่จะก่อให้เกิดสันติภาพของโลกมากขึ้นด้วยตัวของท่านเอง

ความสงบสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร
วิธีเจริญสมาธินั้นง่ายนิดเดียว
วิธีฝึกเจริญสตินั้นง่ายนิดเดียว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม