Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ทุกขสัจ-ทุกขทุกข์

พุทธศาสนาสอนให้พ้นทุกข์

กล่าวจำเพาะทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ อันเป็นหลักที่ตรัสสอนในอริยสัจจ์ทั้ง 4 ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้ตลอด ก็มักจะตกใจว่าพระพุทธศาสนา สอนแต่เรื่องทุกข์ สอนทุกข์ว่าเต็มไปหมดทุกอย่าง โน่นก็เป็นทุกข์ นี่ก็เป็นทุกข์ จึงบังเกิดความหวาดกลัวทุกข์ และท้อถอยที่จะฟัง ที่จะศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา ดั่งนี้เพราะเข้าใจผิด

อันที่จริงนั้น ได้ทรงสอนมุ่งสัจจะคือความจริง เมื่อสัจจะคือความจริงเป็นทุกข์ ก็ต้องตรัสสอนว่าทุกข์ และก็ไม่ได้ตรัสสอนไว้เพียงเท่านั้น ยังได้ตรัสสอนสัจจะคือความจริง คือเหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังกล่าว ฉะนั้น ที่ตรัสสอนหลักอริยสัจจ์ดั่งนี้ ก็เพื่อให้ได้ปัญญารู้จักสัจจะคือความจริง ทั้งด้านทุกข์ ทั้งด้านดับทุกข์ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติบรรลุถึงวิมุติ คือความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย บรรลุถึงบรมสุขคือนิพพาน ที่ตรัสไว้ว่า นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานเป็นบรมสุข คือสุขอย่างยิ่ง ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนให้พ้นทุกข์ ประสบความสุข ตั้งแต่ในชั้นกรรม จนถึงในชั้นอย่างยิ่ง

พระญาณ 3
พุทธศาสนาสอนให้พ้นทุกข์
ความสุขในชั้นกรรม
วิธีกำหนดรู้ทุกขสัจจะ
ข้อว่าขันธ์ 5 เป็นทุกข์โดยย่อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com