ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ทุกขสัจ-ทุกขทุกข์

ความสุขในชั้นกรรม

ความสุขในชั้นกรรมนั้น ก็เพราะได้ทรงชี้แจงแสดงสอน ว่าอะไรเป็นกรรมดี อะไรเป็นกรรมชั่ว ตรัสสอนให้ละกรรมชั่ว ให้กระทำกรรมดี และยังได้ตรัสสอนไว้ด้วยว่า ทุกคนสามารถที่จะละกรรมชั่ว ที่จะกระทำกรรมดีได้ ถ้าหากว่าไม่สามารถพระองค์ก็จะไม่ตรัสสอน แต่เพราะสามารถที่จะละกรรรมชั่ว พระองค์จึงตรัสสอนให้ละกรรมชั่ว

สามารถที่จะทำกรรมดี พระองค์จึงตรัสสอนให้กระทำกรรมดี อนึ่ง เพราะเหตุที่ละกรรมชั่วนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข พระองค์จึงตรัสสอนให้ละชั่ว เพราะเหตุที่กระทำกรรมดีนั้น เป็นไปให้ได้ประโยชน์และความสุข พระองค์จึงตรัสสอนให้กระทำกรรมดี ถ้าหากว่าละกรรมชั่วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อน พระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนให้ละกรรมชั่ว ถ้าหากว่ากระทำกรรมดีจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อน พระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนให้กระทำดี ฉะนั้น การที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้ละกรรมชั่ว กระทำกรรมดี ก็เพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ดังนี้


ในพระโอวาทปาติโมกข์ ก็ได้ทรงวางหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นหลักปฏิบัติธรรม อันนับว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาไว้ 3 ประการ คือละอกุศลความชั่ว ทำกุศลความดีให้ถึงพร้อม และชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่จะน้อมรับปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนนี้

พระญาณ 3
พุทธศาสนาสอนให้พ้นทุกข์
ความสุขในชั้นกรรม
วิธีกำหนดรู้ทุกขสัจจะ
ข้อว่าขันธ์ 5 เป็นทุกข์โดยย่อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม