Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘

เล่มที่ ๔๑  ชื่อปัฏฐาน    ภาคที่ ๒ เป็นอภิธัมมปิฎก ( เล่ม ๘ )

    ( ข้อความในเล่มที่    ๔๑ นี้    ก็ทำนองเดียวกับเล่มที่ ๔๐    คืออธิบายธรรมะหมวด ๓    ซึ่งค้างมาจาก เล่มที่ ๔๐    จนจบ .     ในเล่มอธิบายไว้เพียง ๕ หมวด   ในเล่มที่ ๔๑    อธิบายต่ออีก ๑๗   หมวด    เมื่อรวมทั้งหมด จึงเป็น ๒๒ หมวด   เป็นอันจบธรรมะหมวดที่ ๓ .    รวม ๒   เล่มนี้    เรียกว่า   อนุโลมติกปัฏฐาน   คือแสดงถึงปัจจัย ๒๔ แห่งธรรมหมวด ๓   รวม   ๒๒ หมวด   อันกล่าวไปโดยลำดับ .      ผู้ใคร่ทราบเนื้อความว่า    ธรรมหมวด ๓ ที่เหลืออีก ๑๗  หมวดที่กล่าวถึงในเล่มที่    ๔๑ นี้   มีอะไรบ้าง    โปรดดูข้อความที่พระอภิธรรมเล่ม ๑    หน้า ๑ ).

จบพระไตรปิฏก    เล่มที่ ๔๑

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๖
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๗
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐
พระะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๑
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๒

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com