ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐

เล่มที่ ๑๘ ชื่อสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

              พระไตรปิฏกเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องอายตนะ   ๖ คือ    ตา   หู  จมูก   ลิ้น    กาย   ใจ    ในชั้นแรกไม่จัดเป็นสังยุตต์ แต่จัดเป็นหมวด   ๕๐ ( ปัณณากะ )    รวม ๔ หมวด    คือปัณณสกะที่   ๑ ถึงที่    ๔ รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๒๐๐ สูตร   ว่าด้วยเรื่องตา   หู เป็นต้น.   ต่อไปจึงจัดเป็นสังยุตต์ รวม    ๑๐ สังยุตต์ คือ?-

    ๑. เวทนาสังยุตต์ ประมวลเรื่องเวทนา  แสดงถึงเวทนา   ๒ ประการ ถึงเวทนา   ๑๐๘ ประการ.

    ๒. มาตุคามสังยุตต์  ประมวลเรื่องมาตุคาม   คือผู้หญิง.

    ๓. ชัมพุขาทกสังยุตต์  ประมวลเรื่องปริพพาชกชื่อชัมพุขาทกะ  ผู้โต้ตอบกับพระสารีบุตร.

    ๔. โมคคัลลานสังยุตต์  ประมวลเรื่องพระโมคคัลลานะ.  

    ๕. จิตตคหปติปุจฉาสังยุตต์  ประมวลเรื่องคำถามของจิตตคฤหบดี.  

    ๖. คามณิสังยุตต์  ประมวลเรื่องนายบ้าน  คือผู้ปกครองหมู่บ้านมีชื่อต่าง ๆ กัน แสดงถึงการที่พระผู้มีพระภาคสั่งสอนนายบ้านเหล่านั้น.

    ๗. อสังขตสังยุตต์  ประมวลเรื่องอสังขตะ.  คือสิ่งที่มิได้ถูกปัจจัยปรุงแต่ง.

    ๘. อัพยากตสังยุตต์  ประมวลเรื่องที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสชี้ชัด  คือเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้โต้เถียงกันเปล่า ๆ .

-------------------------------------------------------

๑. ทั้งหมด   ๔ หมวดนี้    น่าจะเรียกว่าสฬายตนสังยุตต์    ประมวลเรื่องอายจนะ   ๖

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑-๒๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย