ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑

เล่มที่ ๑๙ ชื่อสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

   เล่ม   ๑๙ นี้ ว่าด้วยธรรมะสำคัญเรื่องใหญ่ ๆ รวม   ๑๒ สังยุตต์   คือ?-

    ๑. มัคคสังยุตต์  ประมวลเรื่องมรรคมีองค์  ๘  อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

    ๒. โพชฌงคสังยุตต์  ประมวลเรื่องโพชฌงค์  ๗  คือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้มีสติ เป็นต้น.

    ๓. สติปัฏฐานสังยุตต์  ประมวลเรื่องสติปัฏฐาน  ๔  คือการตั้งสติ ๔ ประการ    มีตั้งสติไว้ที่กาย เป็นต้น.

    ๔. อินทรียสังยุตต์  ประมวลเรื่องอินทรีย์  ๕  คือธรรมอันเป็นเรื่องใหญ่ในหน้าที่ของตน มีศรัทธาความเชื่อ เป็นต้น.

    ๕. สัมมัปปธานสังยุตต์  ประมวลเรื่องความเพียรชอบ   ๔ ปารการ  มีเพียรทำไม่ให้เกิดความชั่ว ที่ยังไม่เกิด เป็นต้น.

    ๖. พลสังยุตต์  ประมวลเรื่องพละ    ๕   ปารการ  มีศรัทธาความเชื่อ เป็นต้น.

    ๗. อิทธิปาทสังยุตต์  ประมวลเรื่องอิทธิบาท    ๔  คือธรรมะอันให้บรรลุความสำเร็จ    ๔ ประการ    มีฉันทะความพอใจ เป็นต้น.

   พึงสังเกตว่า ตั้งแต่สังยุตต์ที่ ๑  ถึงที่ ๗   นี้ ว่าด้วยโพธิปักขิยธรรม    ๓๒ ประการ เป็นแต่ไม่เรียงลำดับตามหมวดเท่านั้น.

    ๘. อนุรุทธสังยุตต์  ประมวลเรื่องพระอนุนุทธ์  ผู้เป็นพุทธอนุชา.

    ๙. ฌานสังยุตต์  ประมวลเรื่องฌาน  คือการเพ่งอารมณ์จนจิตสงบได้ฌานที่ ๑    ถึงที่   ๔.

    ๑๐. อานาปานสังยุตต์  ประมวลเรื่องสติกำหนดลมหายใจเข้าออก  ซึ่งเป็นวิธีทำจิตให้สงบประการหนึ่งที่นับว่าสำคัญ.

    ๑๑. ปัตติสังยุตต์  ประมวลเรื่องการที่จะเป็นพระโสดาบัน  คือพระอริยบุคคลชั้นที่ ๑      ซึ่งเป็นชั้นแรกใน    ๔ ชั้น.

    ๑๒. สัจจสังยุตต์  ประมวลเรื่องอริยสัจจ์  ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

    จบความย่อแห่งพระไตรปิฏก ตั้งแต่เล่ม   ๑๕      ถึงเล่ม   ๑๙      อันเป็นสังยุตตนิกาย    ( หมวดประมวลเรื่องราว ) รวม    ๕ เล่ม

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑-๒๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย