ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

หอพระไตร

» พระวินัยปิฎก

» พระสุตตันตปิฎก

» พระอภิธรรมปิฎก

» พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

พระสูตร

พระสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตร

ว่าด้วย กฎแห่งกรรม

[๕๗๙] ข้าพเจัาได้สดับมาอย่างนี้:-
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภมาณพโตเทยยบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ แล้วได้ทักทายปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านคำทักทายปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง [๕๘๐] สุภมาณพโตเทยยบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏ มีอายุสั้นมีอายุยืน มีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณทรามมีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญาข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลว และความประณีต

[๕๘๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรมาณพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้
ส.ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญ ตรัสโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดารนึ้ได้ขอพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์ จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศโดยพิสดารได้เถิด

พ.ดูกรมาณพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไป
สุภมาณพโตเทยยบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระเจ้าข้า

[๕๘๒] พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาต นรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต

[๕๘๓] ดูกรมาณพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปาณาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตวางอาชญา วางศาสตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสาวรรค์ เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุยืนดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือ ละปาณาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตวางอาชญา วางศาสตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่

[๕๘๔] ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้ หรือศาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้ คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตรา

|| หน้าถัดไป >>

» กัจจานโคตตสูตร

» เกสปุตตสูตร

» กุตุหลสาลาสูตร

» โกกนุทสูตร

» ขันธ์สังยุต ทิฏฐิวรรค

» เขมาเถรีสูตร

» จูฬกัมมวิภังคสูตร

» จูฬมาลุงโกยวาทสูตร

» ตตถสูตร

» ติมพรุกขสูตร

» ทิฏฐิกถา

» ทิฏฐิสังยุต จตุตถเปยยาล

» ทิฏฐิสังยุต ตติยเปยยาล

» ทิฏฐิสังยุต ทุติยเปยยาล

» ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรค

» ทิฏฐิสูตร

» ปรัมมรณสูตร

» ปัญจัตตยสูตร

» โปฏฐปาทสูตร

» พรหมชาลสูตร

» ภัททิยสูตร

» โมคคัลลานสูตร

» โรหิตัสสสูตรที่ ๑

» วัจฉสูตร

» สภิยสูตร

» สามัญญผลสูตร

» สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๑

» สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๒

» สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๓

» สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๔

» สาฬหสูตร

» อนันทสูตร

» อนุราธสูตร

» อัคคิวัจฉโคตตสูตร

» อุตติยสูตร

» อเจลกัสสปสูตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย