ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระสูตร

พระสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตร

ว่าด้วย กฎแห่งกรรม

[๕๗๙] ข้าพเจัาได้สดับมาอย่างนี้ :-
      สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนั้นแล สุภมาณพ โตเทยยบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ   แล้วได้ทักทายปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค  ครั้นผ่านคำทักทายปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  ได้นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง       [๕๘๐] สุภมาณพ โตเทยยบุตร  พอนั่งเรียบร้อยแล้ว  ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  อะไรหนอแล  เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏ มีอายุสั้น มีอายุยืน   มีโรคมาก มีโรคน้อย  มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง   ไร้ปัญญา มีปัญญา ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลว และความประณีต 

[๕๘๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรมาณพ  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้
      ส. ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญ ตรัสโดยย่อ มิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดารนึ้ได้  ขอพระโคดมผู้เจริญ  ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ โดยประการที่ข้าพระองค์ จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศโดยพิสดารได้เถิด
     พ. ดูกรมาณพ  ถ้าอย่างนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  เราจะกล่าวต่อไป  
      สุภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า ชอบแล้ว พระเจ้าข้า

[๕๘๒] พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม  เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง   เป็นคนเหี้ยมโหด  มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร  ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต  เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย  ทุคติ วินิบาต นรก  ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ  ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุสั้น  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้  คือ เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด  มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต
      [๕๘๓] ดูกรมาณพ  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา  วางศาสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่  เขาตายไป  จะเข้าถึงสุคติโลกสาวรรค์  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนมีอายุยืน  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้  คือ  ละปาณาติบาตแล้ว  เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา  วางศาสตราได้  มีความละอาย  ถึงความเอ็นดู  อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ 
      [๕๘๔] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม  เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ  หรือก้อนดิน  หรือท่อนไม้   หรือศาสตรา  เขาตายไป  จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป  ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคมาก   ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้   คือ เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือ ก้อนดิน  หรือท่อนไม้  หรือศาสตรา
      [๕๘๕]   ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ  หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้  หรือศาสตรา เขาตายไป  จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรค ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อย คือ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ  หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศาสตรา  
      [๕๘๖] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ  โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย ทำความโกรธ ความร้าย และขึ้งเคียดให้ปรากฏ  เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น   อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม  ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้ คือ เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคือง  ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย ทำความโกรธ ความร้าย และขึ้งเคียดให้ปรากฏ
      [๕๘๗] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ  ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ทำความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ  เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนน่าเลื่อมใส  ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้ คือ  เป็นคนไม่มักโกรธ  ไม่มากด้วยความแค้นเคือง  ถูกเขาว่ามาก ก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง  ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย  ไม่ทำความโกรธ ความร้าย ความขึ้งเคียดให้ปรากฏ
      [๕๘๘] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย  ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น  เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดาน้อย   ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อย คือ มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ  การไหว้ และการบูชาของคนอื่น
      [๕๘๙] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉา ในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น  เขาตายไป  จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป  ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดามาก  ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากนี้  คือ มีใจไม่ริษยา  ย่อมไม่ริษยา  ไม่มุ่งร้าย  ไม่ผูกใจอิจฉา ในลาภสักการะ ความเคารพ  ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น
      [๕๙๐] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม  ย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าว น้ำ  ผ้า  ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้   ที่นอน ที่อาศัย  เครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์  เขาตายไป  จะเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น   อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนมีโภคะน้อย  ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยนี้ คือ ไม่ให้ข้าว น้ำ  ผ้า  ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้  ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์ 
      [๕๙๑] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม  ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว  น้ำ  ผ้า  ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้   ที่นอน  ที่อาศัย เครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์  เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึง สุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนมีโภคะมาก  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้ คือ ให้ข้าว น้ำ  ผ้า  ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้  ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีป แก่สมณะ หรือพราหมณ์ 
      [๕๙๒] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนกระด้าง เย่อหยิ่ง ย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรไหว้  ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะ คนที่ควรสักการะ  ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ  ไม่บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น   อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ  ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้ คือ เป็นคนกระด้าง เย่อหยิ่ง  ย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรไหว้   ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ  ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ   ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ  ไม่บูชาคนที่ควรบูชา 
      [๕๙๓] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรไหว้   ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะ แก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ  นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้   หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆในภายหลัง  จะเป็นคนเกิดในสกุลสูง  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงนี้ คือ เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง  ย่อมกราบไหว้คนที่ควรไหว้  ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ  นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา 
      [๕๙๔] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า  อะไรเป็นกุศล  อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล  เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน  หรือว่า อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญาทราม  ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาทรามนี้ คือ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะ หรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า  อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน 
      [๕๙๕] ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล  อะไรเป็นอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน   หรือว่า อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น   อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง   จะเป็นคนมีปัญญามาก  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามากนี้  คือ เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ แล้วสอบถามว่า   อะไรเป็นกุศล  อะไรเป็นอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล  เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน  หรือว่า อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน
      [๕๙๖] ดูกรมาณพ  ด้วยประการฉะนี้แล ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้น ย่อม นำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้น  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืน   ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืน  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมาก  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อย   ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณทราม  ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณทราม  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณงาม ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณงาม  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อย  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามาก  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อย  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมาก  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำ ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ   ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูง ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูง  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาทราม ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาทราม   ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามาก  ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามาก     
      ดูกรมาณพ  สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม  มีกรรม เป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีต

[๕๙๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้  สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า   แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อย  เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ หรือเปิดของที่ปิด  หรือบอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า ผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้น  ข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมผู้เจริญ  พระธรรม และภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระโคดมผู้เจริญ  จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กัจจานโคตตสูตร
เกสปุตตสูตร
กุตุหลสาลาสูตร
โกกนุทสูตร
ขันธ์สังยุต ทิฏฐิวรรค
เขมาเถรีสูตร
จูฬกัมมวิภังคสูตร
จูฬมาลุงโกยวาทสูตร
ตตถสูตร
ติมพรุกขสูตร
ทิฏฐิกถา
ทิฏฐิสังยุต จตุตถเปยยาล
ทิฏฐิสังยุต ตติยเปยยาล
ทิฏฐิสังยุต ทุติยเปยยาล
ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรค
ทิฏฐิสูตร
ปรัมมรณสูตร
ปัญจัตตยสูตร
โปฏฐปาทสูตร
พรหมชาลสูตร
ภัททิยสูตร
โมคคัลลานสูตร
โรหิตัสสสูตรที่ ๑
วัจฉสูตร
สภิยสูตร
สามัญญผลสูตร
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๑
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๒
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๓
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๔
สาฬหสูตร
อนันทสูตร
อนุราธสูตร
อัคคิวัจฉโคตตสูตร
อุตติยสูตร
อเจลกัสสปสูตร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม

สติ๊กเกอร์ไลน์