ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

หอพระไตร

พระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก
พระอภิธรรมปิฎก
พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

พระสูตร

หน้า 2

[๕๘๕] ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้ หรือศาสตรา เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณ ที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อย คือ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตรา

[๕๘๖] ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและขึ้งเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลัง จะเป็นคนมีผิวพรรณทรามดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคือง พยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและขึ้งเคียดให้ปรากฏ

[๕๘๗] ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความขึ้งเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณ ที่ใดๆในภายหลัง จะเป็นคนน่าเลื่อมใสดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้ คือ เป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามาก ก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึ้งเคียดให้ปรากฏ

[๕๘๘] ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อย ดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยคือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือ การไหว้และการบูชาของคนอื่น

[๕๘๙] ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉา ในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณ ที่ใดๆในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดามากดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากนี้คือ มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉา ในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่น

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

กัจจานโคตตสูตร
เกสปุตตสูตร
กุตุหลสาลาสูตร
โกกนุทสูตร
ขันธ์สังยุต ทิฏฐิวรรค
เขมาเถรีสูตร
จูฬกัมมวิภังคสูตร
จูฬมาลุงโกยวาทสูตร
ตตถสูตร
ติมพรุกขสูตร
ทิฏฐิกถา
ทิฏฐิสังยุต จตุตถเปยยาล
ทิฏฐิสังยุต ตติยเปยยาล
ทิฏฐิสังยุต ทุติยเปยยาล
ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรค
ทิฏฐิสูตร
ปรัมมรณสูตร
ปัญจัตตยสูตร
โปฏฐปาทสูตร
พรหมชาลสูตร
ภัททิยสูตร
โมคคัลลานสูตร
โรหิตัสสสูตรที่ ๑
วัจฉสูตร
สภิยสูตร
สามัญญผลสูตร
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๑
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๒
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๓
สารีปุตตโกฏฐิตสูตร ที่ ๔
สาฬหสูตร
อนันทสูตร
อนุราธสูตร
อัคคิวัจฉโคตตสูตร
อุตติยสูตร
อเจลกัสสปสูตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม