ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

หอพระไตร

» พระวินัยปิฎก

» พระสุตตันตปิฎก

» พระอภิธรรมปิฎก

» พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

พระวินัยเล่มที่ ๗

จุลลวัคค์ (เป็นพระวินัยปิฏก)

ขุททกวัตถุขันธกะ

(หมวดว่าด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)

ทรงอนุญาตการจงกรมและเรือนไฟ

ทรงปรารภคำแนะนำของหมอชีวก โกมารภัจจ์ จึงทรงอนุญาตการจงกรม (เดินไปมาอบรมจิตใจเป็นการออกกำลัง) และเรือนไฟสำหรับอบกาย ( ให้เหงื่อออกแบบอาบน้ำด้วยไอน้ำ)

ต่อจากนั้นทรงอนุญาตให้ปรับปรุงที่จงกรมให้ดีขึ้น มีโรงจงกรมยกพื้นกันน้ำท้วม , บันได, รวมบันได. ส่วนเรือนไฟ ทรงอนุญาตส่วนประกอบและเครื่องปรับปรุงต่าง ๆ เช่น ปล่องไฟ , รางระบายน้ำเพื่อกันน้ำเฉอะแฉะ .

ทรงห้ามภิกษุเปลือยกายไหว้กัน หรือถูหลังให้กัน ตลอดจนห้ามเปลือยกายให้ของ , รับของ, เคี้ยวอาหาร, ฉันอาหาร, ลิ้มรส, ดื่มน้ำ, ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้น.

ทรงปรารภน้ำดื่ม จึงอนุญาตให้มีน้ำดื่ม และทรงเครื่องประกอบต่าง ๆ ในการนั้น เช่น ขันน้ำทำด้วยโลหะ ทำด้วยไม้ หรือหนังสัตว์ รวมทั้งโรงเก็บน้ำดื่ม ฝาปิดที่เก็บน้ำ รางน้ำ ตุ่มน้ำ.

ทรงอนุญาตที่อาบน้ำที่มีรางระบายน้ำ มีฝากั้น และทรงอนุญาตผ้าเช็ดตัว .

อนึ่ง ทรงอนุญาตสระน้ำและก่อขอบสระได้ด้วยอิฐ, ศิลา หรือไม้, ทรงอนุญาตให้มีบันได ราวบันได และทรงอนุญาตให้มี เหมืองน้ำท่อน้ำ (เพื่อระบายน้ำในสระ) ในที่สุด ทรงอนุญาตเรือนไฟมุงหลังคาเป็นรูปวงกลม.

- เรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องประดับแบบคฤหัสถ์
- ข้อห้ามเกี่ยวกับผม
- ข้อห้ามเกี่ยวกับการส่องกระจกหรือแว่น
- ข้อห้ามทาหน้าทาตัว
- ห้ามดูฟ้อนรำและห้ามขับด้วยเสียงอันยาว
- ห้ามใช้ผ้าขนเเกะ
- ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับผลไม้
- ตรัสสอนให้แผ่เมตตา
- ห้ามตัดองคชาต
- ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร
- ทรงอนุญาตมีดและเข็ม
- ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับไม้แบบหรือสดึง
- ทรงอนุญาตถุงใส่ของสายคล้องบ่า ผ้ากรองน้ำและมุ้ง
- ทรงอนุญาตการจงกรมและเรือนไฟเป็นต้น
- เรื่องที่นั่ง ที่นอน และที่ใส่อาหาร
- ห้ามฉันอาหารดื่มน้ำในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น
- การลงโทษคว่ำบาตรแก่วัฑฒะลิจฉวี
- เรื่องผ้าขาวที่ไม่ให้เหยียบและเหยียบได้
- นางวิสาขาถวายของใช้
- ทรงอนุญาตและห้ามใช้ร่ม
- ทรงห้ามและอนุญาตไม้คานสาแหรก
- เรื่องอาเจียนและเมล็ดข้าว
- ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ
- เรื่องผมและหนวดเครา
- เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
- เครื่องใช้ที่เป็นผ้า
- เรื่องหาบหาม
- การเคี้ยวไม้สีฟัน
- ห้ามจุดป่าและขึ้นไม้
- ห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันท์
- ห้องเรียนห้ามสอนโลกายตะและติรัจฉานวิชชา
- ห้ามถือโชคลางแต่ไม่ขัดใจคนอื่น
- ห้ามฉันกระเทียม
- ทรงอนุญาตที่ถ่ายปัสสาวะอุจจระ
- ทรงห้ามประพฤติอนาจาร
- ทรงอนุญาตเครื่องใช้

ขุททกวัตถุขันธกะ (หมวดว่าด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
เสนาสนขันธกะ (หมวดว่าด้วยที่อยู่อาศัย)
สังฆเภทขันธกะ (หมวดว่าด้วยสงฆ์แตกกัน)
วัตตขันธกะ (หมวดว่าวัตรหรือข้อปฎิบัติ)
ปาฏิโมกขฐปนขันธกะ (หมวดว่าด้วยการแสดงปาฏิโมกข์)
ภิกขุนีขันธกะ (หมวดว่าด้วยนางภิกษุณี)
ปัญจสติกขัรธกะ (หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑)
สัตตสิกขันธกะ (หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป ในการสังคายนาครั้งที่ ๒)


พระวินัยเล่มที่ ๑
พระวินัยเล่มที่ ๒
พระวินัยเล่มที่ ๓
พระวินัยเล่มที่ ๔
พระวินัยเล่มที่ ๕
พระวินัยเล่มที่ ๖
พระวินัยเล่มที่ ๗
พระวินัยเล่มที่ ๘

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย