ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

หอพระไตร

» พระวินัยปิฎก

» พระสุตตันตปิฎก

» พระอภิธรรมปิฎก

» พระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

พระวินัยเล่มที่ ๗

จุลลวัคค์ (เป็นพระวินัยปิฏก)

ขุททกวัตถุขันธกะ

(หมวดว่าด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)

ห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันท์

ทรงห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันท์ ทรงอนุญาตให้เรียนพุทธวจนะด้วยภาษาของตนได้ ( อรรถกถาแก้ว่า ห้ามยกพุทธวจนะขึ้นสู่ภาษาสันสกฤต ทำนองพระเวทของพราหมณ์ แต่มีสันนิษฐานว่า ห้ามแต่งถ้อยคำของพระพุทธเจ้าเป็นคำฉันท์ เพราะอาจทำให้ความหมายเดิมผิดเพี้ยน หรือบิดผันไปตามบังคับหนักเบาของคำฉันท์ ยิ่งถ้าผู้แต่งไม่แตกภาษาเพียงพอ ก็จะเป็นการทำร้ายพุทธวจนะ มำให้เนื้อความแปรปรวนไป แต่การแต่งห้ามทั้งนี้น่าจะหมายความว่า การแต่งเพื่อใช้เป็นตำรับตำรา ซึ่งจะต้องท่องจำเล่าเรียนศึกษาส่วนการแต่งสดุดีตามปกติอันเป็นของส่วนบุคคลไม่อยู่ในข้อนี้.

ในเรื่องเดิมเล่าถึง ภิกษุผู้เกิดในสกุลพราหมณ์ ๒ รูป ไปขออาสาต่อพระผู้มีพระภาค เพื่อจะยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันท์ แต่ทรงปฏเสธและบัญญัติข้อห้ามไว้ด้วย.)

พระอรุเวลกัสสปบวชแล้ว ก็มีผู้ถวายเครื่องใช้ทำด้วยโลหะ , ทำด้วยไม้, ทำด้วยดินเหนียว, ท่านสงสัยว่าทรงอนุญาตไว้หรือเปล่า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุญาตให้ใช้ได้.

- เรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องประดับแบบคฤหัสถ์
- ข้อห้ามเกี่ยวกับผม
- ข้อห้ามเกี่ยวกับการส่องกระจกหรือแว่น
- ข้อห้ามทาหน้าทาตัว
- ห้ามดูฟ้อนรำและห้ามขับด้วยเสียงอันยาว
- ห้ามใช้ผ้าขนเเกะ
- ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับผลไม้
- ตรัสสอนให้แผ่เมตตา
- ห้ามตัดองคชาต
- ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร
- ทรงอนุญาตมีดและเข็ม
- ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับไม้แบบหรือสดึง
- ทรงอนุญาตถุงใส่ของสายคล้องบ่า ผ้ากรองน้ำและมุ้ง
- ทรงอนุญาตการจงกรมและเรือนไฟเป็นต้น
- เรื่องที่นั่ง ที่นอน และที่ใส่อาหาร
- ห้ามฉันอาหารดื่มน้ำในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น
- การลงโทษคว่ำบาตรแก่วัฑฒะลิจฉวี
- เรื่องผ้าขาวที่ไม่ให้เหยียบและเหยียบได้
- นางวิสาขาถวายของใช้
- ทรงอนุญาตและห้ามใช้ร่ม
- ทรงห้ามและอนุญาตไม้คานสาแหรก
- เรื่องอาเจียนและเมล็ดข้าว
- ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ
- เรื่องผมและหนวดเครา
- เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
- เครื่องใช้ที่เป็นผ้า
- เรื่องหาบหาม
- การเคี้ยวไม้สีฟัน
- ห้ามจุดป่าและขึ้นไม้
- ห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันท์
- ห้องเรียนห้ามสอนโลกายตะและติรัจฉานวิชชา
- ห้ามถือโชคลางแต่ไม่ขัดใจคนอื่น
- ห้ามฉันกระเทียม
- ทรงอนุญาตที่ถ่ายปัสสาวะอุจจระ
- ทรงห้ามประพฤติอนาจาร
- ทรงอนุญาตเครื่องใช้

ขุททกวัตถุขันธกะ (หมวดว่าด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
เสนาสนขันธกะ (หมวดว่าด้วยที่อยู่อาศัย)
สังฆเภทขันธกะ (หมวดว่าด้วยสงฆ์แตกกัน)
วัตตขันธกะ (หมวดว่าวัตรหรือข้อปฎิบัติ)
ปาฏิโมกขฐปนขันธกะ (หมวดว่าด้วยการแสดงปาฏิโมกข์)
ภิกขุนีขันธกะ (หมวดว่าด้วยนางภิกษุณี)
ปัญจสติกขัรธกะ (หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑)
สัตตสิกขันธกะ (หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป ในการสังคายนาครั้งที่ ๒)


พระวินัยเล่มที่ ๑
พระวินัยเล่มที่ ๒
พระวินัยเล่มที่ ๓
พระวินัยเล่มที่ ๔
พระวินัยเล่มที่ ๕
พระวินัยเล่มที่ ๖
พระวินัยเล่มที่ ๗
พระวินัยเล่มที่ ๘

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย