ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดเบื้องต้น

 • ตนเป็นที่พึ่งของตน
 • ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
 • คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
 • คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ
 • ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
 • พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
 • คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
 • การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
 • บัณฑิตย่อมฝึกตน
 • ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
 • จงเตือนตน ด้วยตนเอง
 • ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 • บิดามารดา เป็นบูรพาจารย์ของบุตร
 • คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก
 • ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
 • คนโกรธย่อมฆ่าได้แม้มารดาของตน
 • ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
 • เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
 • อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
 • คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
 • ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
 • พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
 • วาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
 • ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
 • ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
 • ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
 • ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 • ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือนร้อนภายหลัง
 • คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 • บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
 • คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
 • ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 • ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
 • ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
 • การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
 • ความอดทน นำสุขมาให้
 • กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
 • เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
 • พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต พึ่งสละ ทั้งทรัพย์ อวัยวะ และ ชีวิต เพื่อรักษาธรรม (ความถูกต้อง)

  หมวดเบื้องต้น
  หมวดบุคคล
  หมวดการศึกษา
  หมวดวาจา
  หมวดอดทน
  หมวดความเพียร
  หมวดความโกรธ
  หมวดการชนะ
  หมวดความประมาท
  หมวดความไม่ประมาท
  หมวดตน- ฝึกตน
  หมวดมิตร
  หมวดคบหา
  หมวดสร้างตัว
  หมวดการปกครอง
  หมวดสามัคคี
  หมวดเกื้อกูลสังคม
  หมวดพบสุข
  หมวดทาน
  หมวดศีล
  หมวดจิต
  หมวดปัญญา
  หมวดศรัทธา
  หมวดบุญ
  หมวดความสุข
  หมวดธรรม
  หมวดกรรม
  หมวดกิเลส
  หมวดบาป-เวร
  หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
  หมวดชีวิต-ความตาย
  หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

 • » ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

  » สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
  ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

  » อาริสโตเติ้ล
  อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

  » ยอดมนุษย์
  เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

  » รพินทรนาถฐากูร
  หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

  » ประเทศไทย 77 จังหวัด
  ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

  » สงครามเวียดนาม
  เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

  » คาลิล ยิบราน
  คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม