ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดการศึกษา

 • ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
 • บิดามารดาพึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
 • สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด
 • ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
 • ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์
 • ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
 • ปัญญา เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน
 • ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
 • คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร
 • คนไม่พินิจพิจารณา เป็นคนไม่มีปัญญา
 • แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา นั้นไม่มี
 • คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญา
 • คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
 • คนไร้ปัญญา ไม่มีความพินิจพิจารณา
 • ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น
 • คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
 • คนเรียนน้อย เจริญแต่เนื้อหนังมังสา
 • มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ปราชญ์กล่าวว่าประเสริฐสุด
 • คนเรียนน้อย แก่เปล่า เหมือนโคถึก
 • คนเรียนน้อย ปัญญาย่อมไม่พัฒนา
 • ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
 • พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ
 • ผู้รู้จักประโยชน์แล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 • คนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ที่มียศ
 • ในหมู่มนุษย์ คนที่ประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว
 • ความไม่รู้ เป็นมลทินร้ายที่สุด
 • เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์
 • บัณฑิตไม่ศึกษา เพราะอยากได้ลาภ
 • คนไม่มีศิลปวิทยา เป็นอยู่ยาก
 • สักวันหนึ่ง ความรู้ที่เรียนมาจะให้ประโยชน์
 • คนมีปัญญา ถึงไร้ทรัพย์ ก็ยังดำรงอยู่ได้
 • ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา ประเสริฐสุด
 • บรรดาความอิ่มทั้งหลาย อิ่มปัญญาประเสริฐสุด
 • ปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนมา
 • คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
 • สิ่งที่ควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด
 • บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ประเสริฐสุด
 • ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
 • ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
 • การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
 • พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้
 • บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหายทั้งหลาย ความไม่รู้หมดไปได้เป็นดีที่สุด
 • คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝน
 • อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกดีแล้ว ล้วนดีเลิศ แต่คนฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น
 • ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น
 • คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา
 • เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะสบสันติสุข
 • คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสว
 • ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้
 • ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดในกลางป่า
 • อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำ สูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมาย เข้าใจทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์
 • คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได้ในเรื่องนั้น

  » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย