ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดความโกรธ

 • ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม
 • พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ
 • ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)
 • ความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ
 • ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ
 • ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
 • ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
 • พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา
 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์
 • ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย
 • คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง
 • ผู้มืนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
 • ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น
 • ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย
 • ความโกรธก่อความพินาศ
 • ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้า
 • คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
 • โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน
 • ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น
 • ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
 • ความโกรธไม่ดีเลย
 • อย่าลุแก่อำนาจความโกรธ
 • ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
 • ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
 • ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้
 • คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์
 • หมวดเบื้องต้น
  หมวดบุคคล
  หมวดการศึกษา
  หมวดวาจา
  หมวดอดทน
  หมวดความเพียร
  หมวดความโกรธ
  หมวดการชนะ
  หมวดความประมาท
  หมวดความไม่ประมาท
  หมวดตน- ฝึกตน
  หมวดมิตร
  หมวดคบหา
  หมวดสร้างตัว
  หมวดการปกครอง
  หมวดสามัคคี
  หมวดเกื้อกูลสังคม
  หมวดพบสุข
  หมวดทาน
  หมวดศีล
  หมวดจิต
  หมวดปัญญา
  หมวดศรัทธา
  หมวดบุญ
  หมวดความสุข
  หมวดธรรม
  หมวดกรรม
  หมวดกิเลส
  หมวดบาป-เวร
  หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
  หมวดชีวิต-ความตาย
  หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย