ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดความโกรธ

 • ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม
 • พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ
 • ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)
 • ความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ
 • ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ
 • ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
 • ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
 • พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา
 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์
 • ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย
 • คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง
 • ผู้มืนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
 • ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น
 • ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย
 • ความโกรธก่อความพินาศ
 • ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้า
 • คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
 • โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน
 • ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น
 • ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
 • ความโกรธไม่ดีเลย
 • อย่าลุแก่อำนาจความโกรธ
 • ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
 • ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
 • ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้
 • คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์
 • » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย