ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดการชนะ

 • การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
 • รสแห่งธรรมะ ย่อมชนะรสทั้งปวง
 • ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
 • พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง
 • พึงชนะคนตระหนึ่ด้วยการให้
 • ผู้ชนะย่อมก่อเวร
 • พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
 • พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ
 • ความชนะใด ที่ชนะแล้ว ไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี
 • ความยินดีในธรรมะ ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
 • ความชนะใด ที่ชนะแล้ว กลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี

  » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย