ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดการชนะ

 • การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
 • รสแห่งธรรมะ ย่อมชนะรสทั้งปวง
 • ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
 • พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง
 • พึงชนะคนตระหนึ่ด้วยการให้
 • ผู้ชนะย่อมก่อเวร
 • พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
 • พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ
 • ความชนะใด ที่ชนะแล้ว ไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี
 • ความยินดีในธรรมะ ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
 • ความชนะใด ที่ชนะแล้ว กลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี

  หมวดเบื้องต้น
  หมวดบุคคล
  หมวดการศึกษา
  หมวดวาจา
  หมวดอดทน
  หมวดความเพียร
  หมวดความโกรธ
  หมวดการชนะ
  หมวดความประมาท
  หมวดความไม่ประมาท
  หมวดตน- ฝึกตน
  หมวดมิตร
  หมวดคบหา
  หมวดสร้างตัว
  หมวดการปกครอง
  หมวดสามัคคี
  หมวดเกื้อกูลสังคม
  หมวดพบสุข
  หมวดทาน
  หมวดศีล
  หมวดจิต
  หมวดปัญญา
  หมวดศรัทธา
  หมวดบุญ
  หมวดความสุข
  หมวดธรรม
  หมวดกรรม
  หมวดกิเลส
  หมวดบาป-เวร
  หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
  หมวดชีวิต-ความตาย
  หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย