ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดตน- ฝึกตน

 • บุคคลไม่ควรลืมตน
 • ตนนั่นแหละเป็นที่รักยิ่ง
 • ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ
 • ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี
 • ตระเตรียมตนให้ดีเสียก่อนแล้ว ต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก
 • รู้ตนว่าเป็นคนเช่นใด เหล่าเทพไท้ก็รู้เช่นนั้น
 • ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
 • ไม่ควรพร่าประโยชน์แห่งตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้จะมีมาก
 • แน่ะ บุรุษ จริงหรือเท็จ ตัวท่านเองย่อมรู้
 • ฝึกตนได้แล้วจึงควรฝึกคนอื่น
 • จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น
 • ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น
 • ได้ยินมาว่า ตัวเราฝึกได้ยาก
 • ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว
 • ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดี
 • ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว
 • จงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าให้เดือดร้อน
 • อย่าฆ่าตัวเองเสียเลย
 • บัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิต
 • เป็นที่รู้กันว่า ตนนี่แหละ ฝึกได้ยาก
 • ความผิดของตน มองเห็นได้ยาก
 • ทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง
 • ไฉนจึงดูถูกตัวเองเล่า
 • ทุกท่านสามารถทำดีได้
 • พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน
 • ตนมีทางไป เป็นของตน
 • ติตนด้วยข้อใด อย่าทำข้อนั้นเสียเอง
 • บัณฑิต ย่อมฝึกตน
 • บุรุษไม่พึงให้ซึ่งตนเอง
 • รักอื่นเสมอด้วยรักตน นั้นไม่มี
 • ไม่พึงอาศัยผู้อื่นยังชีพ
 • คนชั่วฆ่าตัวเองก่อน ภายหลังจึงฆ่าคนอื่น
 • ความผิดของผู้อื่นเห็นได้ง่าย
 • จงเตือนตนด้วย ตนเอง
 • บุรุษ ไม่พึงสละเสียซึ่งตัวเอง
 • ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นความโชติช่วงแห่งคน
 • ตนแล เป็นคติของตน
 • ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มี
 • คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้
 • จงพิจารณาตนด้วยตนเอง
 • ไม่ควรเอาตัวไปพัวพันกับความชั่ว
 • คนมิได้เป็นโจรเพราะคำของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะคำของคนอื่น
 • ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง
 • ผู้มีตน ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก
 • ชื่อว่าที่ลับ ไม่มีในโลก
 • บัณฑิตไม่ควรขุดโค่นความดีของตนเสีย พึงรักษาตนไว้ให้ได้ทุกเมื่อ
 • กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้แน่ชัด แล้วพึงขวนขวายแน่วในจุดหมายของตนนั้น
 • ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นอันได้รับการรักษาด้วย
 • ท่านเอ๋ย ท่านก็สามารถทำดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย
 • การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมากก็ไม่ควรให้เป็นเหตุ ทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน
 • จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง
 • ตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง
 • มัวพะวงอยู่ว่า นี่ของเราชอบ นี่ของเรารัก แล้วปล่อยปละละเลยตนเองเสีย คนอย่างนี้จะไม่ได้ประสบสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักเลย
 • โทษคนอื่นเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ แต่โทษตนปิดไว้ เหมือนพรานนกเจ้าเล่ห์แฝงตัวบังกิ่งไม้
 • โทษคนอื่น เห็นง่าย แต่โทษตนเองเห็นยาก
 • ผู้ใดมีความไร้ศีลธรรมครอบคลุม เหมือนย่านทรายคลุมไม้สาละ ผู้นั้นชื่อว่าทำตนเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัว
 • บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน แล้วจึงสอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง
 • ชัยชนะใดกลับแพ้ได้ ชัยชนะนั้นไม่ดี ชัยชนะใดไม่กลับแพ้ ชัยชนะนั้นแลเป็นชัยชนะที่ดี
 • ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึ่งทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
 • สิ่งที่รักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี ทรัพย์อื่นเสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มี แสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มี ฝนแลเป็นสระที่ใหญ่
 • กรรมไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย ส่วนกรรมใดดีและเป็นประโยชน์ กรรมนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่ง
 • ถึงผู้ใดจะชนะเหล่าชนได้พันคนพันครั้งในสงคราม ก็หาชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่ ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียว ผู้นั้นแลชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม
 • ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่น ไม่ควรแส่มองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนนี่แหละ ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่กระทำ
 • ตนเองนี่แหละสำคัญกว่า สำคัญกว่าเป็นไหนๆ ตระเตรียมตนไว้ให้ดีก่อนแล้ว ต่อไปก็จะได้สิ่งที่รัก

  » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย