ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดคบหา

 • คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
 • ควรคบมิตรที่ดี
 • แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ
 • อยู่ร่วมกันนานเกินไป ที่เคยรักก็มักหน่าย
 • เป็นเพื่อนเพียงเพื่อดื่มเหล้าก็มี
 • ผู้คบคนเลว ย่อมพลอยเลวไปด้วย
 • เมื่อเขาไม่มีเยื่อใย ป่วยการอยู่กินด้วย
 • อย่าสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ
 • โจรพาลอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น
 • ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลว
 • คบคนดี ก็พลอยมีส่วนดีด้วย
 • ควรระแวงในศัตรู
 • ปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ
 • เมื่อคบคนที่ดีกว่า ตัวเองก็ดีขึ้นมาฉับพลัน
 • ผู้เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
 • คนเป็นมิตรแต่ปากก็มี
 • นักปราชญ์มีการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นสุข
 • ไม่ควรไว้ใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
 • มิตรชั่วไม่ควรคบ
 • ไม่ควรไว้ใจคนที่แสร้งทำสงบเสงี่ยม
 • ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง
 • ผู้ไม่คบหาคนชั่ว ย่อมได้รับสุขแต่ส่วนเดียว
 • อยู่ในพวกข้าศึกศัตรูเพียงคืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทุกข์
 • คนที่ทำดีแต่ภายนอก ภายในมักไม่บริสุทธิ์
 • มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล
 • ไม่ควรไว้ใจคนพูดพล่อยๆ
 • ไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคย แม้ในคนคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้ใจ
 • คนพาล คบเป็นเพื่อนไม่ได้
 • ไม่ควรสนิทสนมกับคนชั่ว
 • ไม่ควรไว้ใจคนทำบาป
 • เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหาย
 • เพียงเห็นกันชั่วครู่ชั่วยาม ไม่พึงไว้วางใจ
 • สมาคมกับสัตบุรุษย่อมนำสุขมาให้
 • คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้น
 • สมาคมกับคนพาลย่อมนำทุกข์มาให้
 • เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา
 • ศัตรูจำนวนมาก คบหาแฝงมาในรูปมิตร
 • สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย
 • ถึงคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรวางใจ
 • เมื่อเกิดเรื่องราวขึ้น สหายช่วยให้เกิดสุข
 • การอยู่ร่วมกับคนชั่ว เป็นทุกข์
 • คบคนดี มีแต่ความเจริญ
 • ไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่ว
 • ไม่ควรไว้ใจ ในคนไม่คุ้นเคย
 • ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ
 • ไม่ควรคบคนเลวทราม นอกจากเพื่อให้ความช่วยเหลือ
 • คนเป็นเพื่อนแต่เวลาดื่มเหล้า ก็มี เป็นเพื่อนแต่ปากว่า ก็มี
 • อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ
 • ส่วนผู้ใดเป็นสหายในเมื่อเกิดเรื่องต้องการ ผู้นั้นแล คือเพื่อนแท้
 • คนพาล ถึงอยู่ใกล้บัณฑิต จนตลอดชีวิต ก็ไม่รู้แจ้งธรรม เสมือนทัพพี ที่ไม่รู้รสแกง
 • การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา
 • คนจำพวกที่งามแต่ภายนอก ภายในไม่สะอาด มีบริวารกำบังตัวไว้ ก็ยังแสดงบทบาทอยู่ในโลก
 • ถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญาปกครองตน พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่พึงทำความชั่ว
 • ถ้าได้สหายผู้มีปัญญาปกครองตน พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา
 • คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้ แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด การคบกับนักปราชญ์ก็หอมไปด้วยฉันนั้น
 • ภิกษุผู้ฟุ้งซ่าน คลอนแคลน อาศัยมิตรชั่ว ถูกคลื่นท่วมทับ (อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้) ย่อมจมลงในห้วงน้ำใหญ่
 • บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ พึงคบแต่สัตบุรุษ เพราะอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมนำไปสู่สุคติ
 • ควรคบกับคนที่คบตน ไม่ควรคบคนที่ไม่คบตน ผู้ใดไม่คบคนที่คบตน ผู้นั้นชื่อว่าไม่มีธรรมของสัตบุรุษ
 • ผู้คบคนชั่ว ย่อมถึงความสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้ เขาย่อมยังตนให้ประสบโทษ เหมือนกิ้งก่าเข้าฝูงเหี้ยฉะนั้น
 • ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคง พึงเว้นมิตรชั่วเสีย คบแต่บุคคลสูงสุด และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน
 • ปราชญ์มีการอยู่ร่วมเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งชาติ
 • พึงสมาคมกับสัตบุรุษ พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ ผู้นั้นรู้ทั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
 • บุคคลควรคบผู้เลื่อมใสเท่านั้น ควรเว้นผู้ไม่เลื่อมใส ควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้เลื่อมใส เหมือนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห้วงน้ำฉะนั้น
 • คบคนเช่นใดเป็นมิตร เขาก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้น
 • พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะเป็นผู้สอบถาม เข้าไปนั่งใกล้ท่านผู้มีศีล และเป็นพหุสูตโดยเคารพ
 • จิตจอดอยู่กับใคร ถึงไกลกัน ก็เหมือนอยู่ชิดใกล้ ใจหมางเมินใคร ถึงใกล้กัน ก็เหมือนอยู่แสนไกล
 • วิญญูชน หากเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียว ก็รู้ธรรมได้ฉับพลัน เสมือนลิ้นที่รู้รสแกง
 • คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด การคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลฉันนั้น
 • ไม่ควรไว้ใจคนที่ทำชั่วมาแล้ว ไม่ควรไว้ใจคนที่พูดพล่อยๆ ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นแก่ตัว (คนที่มีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์ของตัว) ถึงคนที่ทำสงบเสงี่ยมเกินไป ก็ไม่ควรไว้ใจ
 • พึงแนะนำตักเตือนเถิด พึงพร่ำสอนเถิด พึงห้ามปรามจากความชั่วเถิด คนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษ และไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษ
 • ผู้ใด แม้หากมิได้กระทำความชั่ว แต่คบหาเกลือกกลั้วกับผู้กระทำบาป ผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่ว อีกทั้งเสียงเสื่อมเสียย่อมเกิดขึ้นแก่เขา
 • พึงมองเห็นคนมีปัญญาที่ชอบชี้โทษ พูดจาข่มขี่ เสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ พึงคบคนที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้นแหละ เมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ดี ไม่มีเสียเลย
 • ในกาลไหนๆผู้คบคนเลว ย่อมเลว คบคนเสมอกันไม่พึงเสื่อม คบหาคนประเสริฐย่อมพลันเด่นขึ้น เหตุนั้นควรคบคนที่สูงกว่าตน
 • บัณฑิตพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นที่รัก มีปัญญาและเป็นพหุสูต เพราะการสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญ
 • บัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนส่อเสียด คนมักโกรธ คนตระหนี่ และคนเพลิดเพลินในสมบัติ เพราะการสมาคมกับคนชั่ว เป็นความเลวทราม
 • ปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ ไม่ชวนทำสิ่งที่มิใช่ธุระ การแนะนำดี เป็นความดีของปราชญ์ ปราชญ์ถูกกล่าวว่าโดยชอบก็ไม่โกรธ ปราชญ์ย่อมรู้วินัย การสมาคมกับปราชญ์จึงเป็นการดี
 • ถ้าใจรักแล้ว ถึงอยู่ห่างคนละฝั่งฟากสมุทร ก็เหมือนอยู่สุดแสนใกล้ ถ้าใจชังแล้ว ถึงอยู่สุดแสนใกล้ ก็เหมือนอยู่ไกลคนละฟากมหาสมุทร

  » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย