ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดสร้างตัว

 • บุคคลตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจากกองน้อย
 • บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม
 • บุคคลพึงประกอบการค้าที่ชอบธรรม
 • บุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง
 • จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค
 • จงเก็บรวบรวมทรัพย์สิน เหมือนผึ้งเที่ยวรวมน้ำหวานสร้างรัง
 • ถึงไม่ได้ แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม
 • ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้
 • ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังก่อจอมปลวก
 • การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด
 • โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอา ย่อมไม่มี
 • ความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน
 • ชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหน พึงไปที่นั้น ไม่พีงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสีย
 • คนที่ขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อย เป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการ
 • ขยันงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติ ให้คงอยู่ และเพิ่มทวี
 • การได้ยศ การได้ลาภ การเลี้ยงชีพ ด้วยการยอมลดคุณค่าของชีวิต หรือด้วยการประพฤติอธรรม เป็นสิ่งน่ารังเกียจ
 • ผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลัก ประการ คือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการรักษาสิ่งที่ได้แล้ว
 • คนมีปัญญา ประกอบด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดงาน รู้จักกาล รู้จักสมัย จึงควรเข้ารับราชการ
 • คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั้นคือปากทางของความเสื่อม

  หมวดเบื้องต้น
  หมวดบุคคล
  หมวดการศึกษา
  หมวดวาจา
  หมวดอดทน
  หมวดความเพียร
  หมวดความโกรธ
  หมวดการชนะ
  หมวดความประมาท
  หมวดความไม่ประมาท
  หมวดตน- ฝึกตน
  หมวดมิตร
  หมวดคบหา
  หมวดสร้างตัว
  หมวดการปกครอง
  หมวดสามัคคี
  หมวดเกื้อกูลสังคม
  หมวดพบสุข
  หมวดทาน
  หมวดศีล
  หมวดจิต
  หมวดปัญญา
  หมวดศรัทธา
  หมวดบุญ
  หมวดความสุข
  หมวดธรรม
  หมวดกรรม
  หมวดกิเลส
  หมวดบาป-เวร
  หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
  หมวดชีวิต-ความตาย
  หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย