ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดปัญญา

 • ผู้มีปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา
 • ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบด้วยหลายประการ
 • ปัญญาเป็นรัตนะแห่งนรชน
 • ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา
 • ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจพิจารณา
 • คนเราจะมองเห็นอรรถชัดแจ้งได้ด้วยปัญญา
 • ผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมาก
 • ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว
 • รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญา
 • พึงวิจัยเรื่องราวตลอดสายให้ถึงต้นตอ
 • ความสิ้นปัญญาย่อมเกิดเพราะความไม่ประกอบ
 • คนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางด้วยปัญญา
 • ปัญญา ย่อมเกิดเพราะใช้การ
 • ไม่พึงละเลยการใช้ปัญญา
 • ปราชญ์ว่า ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐสุด
 • คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
 • ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ได้เล่าเรียน
 • ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์
 • ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน
 • ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
 • คนมีปัญญา ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ
 • ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา
 • คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐสูงสุด
 • คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
 • เมื่อขาดปัญญา ถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้
 • ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
 • ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้น
 • ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิตคนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า
 • ปัญญาย่อมเจริญด้วยประการใด ควรตั้งตนไว้ด้วยประการนั้น
 • ราคะ โทสะ ความมัวเมา และ โมหะ เข้าที่ไหน ปัญญาย่อมเข้าไม่ถึงที่นั้น
 • ขาดตาปัญญาเสียแล้ว ก็เหมือนคนตาบอด เหยียบลงไปได้ แม้กระทั่งไฟที่ส่องทาง
 • คนมีปัญญา ถึงสิ้นทรัพย์ ก็ยังเป็นอยู่ได้
 • คนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ถึงจะมียศก็หาประเสริฐไม่
 • คนที่อิ่มด้วยปัญญา ตัณหาจะครอบงำเอาไว้ในอำนาจไม่ได้
 • ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่า ประเสริฐสุด
 • คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบัติ เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
 • ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้, แต่อับปัญญา แม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้
 • ผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดการงาน รู้กาลและรู้สมัย เขาพึงอยู่ในราชการได้
 • ถ้าพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อย ผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย์ ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสีย
 • ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติ และชื่อเสียง คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้
 • บรรดาความอิ่มทั้งหลาย ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ, ผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือนร้อนด้วยกาม, ตัณหาครอบงำ ผู้อิ่มด้วยปัญญาไว้ในอำนาจไม่ได้
 • คนผู้สดับน้อยนี้ ย่อมแก่ไป เหมือนวัวแก่ อ้วนแต่เนื้อ แต่ปัญญาไม่เจริญ
 • คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษย่อมไปตามผู้มีปัญญา
 • ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง ตั้งมั่นในศีล ประกอบความสงบใจนั่นแล
 • คนโง่ถึงมียศ ก็กลายเป็นทาสของคนมีปัญญา เมื่อมีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้น บัณฑิตจัดการเรื่องใดอันเป็นเรื่องละเอียดก่อน คนโง่ย่อมถึงความหลงใหลในเรื่องนั้น
 • ในเวลาที่ควรลุกขึ้นทำงาน ไม่ลุกขึ้นทำ ทั้งที่ยังหนุ่มแน่น มีกำลัง กลับเฉื่อยชา ปล่อยความคิดให้จมปลัก เกียจคร้าน มัวซึมเซาอยู่ ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญา
 • เมื่อน้ำใส กระจ่างแจ๋ว ย่อมมองเห็นหอยกาบ หอยโข่ง กรวด ทราย และ ฝูงปลาได้ ฉันใด เมื่อจิตไม่ขุ่นมัว ย่อมมองเห็นประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ฉันนั้น
 • คนโง่เขลามาประชุมกันแม้ตั้งกว่าพันคน พวกเขาไม่มีปญญา ถึงจะพร่ำคร่ำครวญอยู่ตลอดร้อยปี ก็หามีประโยชน์ไม่ คนมีปัญญารู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า
 • สัตบุรุษสรรเสริญปัญญาแน่แท้ คนทั้งหลายชอบทรัพย์สมบัติ จึงใคร่ได้สิริ (ยศ) ก็ความรู้ของท่านผู้รู้ทั้งหลายชั่งไม่ได้ ทรัพย์จึงเกินกว่าปัญญาไปไม่ได้ ไม่ว่ากาลไหน ๆ
 • คนเขลามียศศักดิ์ ก็เป็นทาสของคนมีปัญญา, เมื่อเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้น คนฉลาดจัดการข้อได้แนบเนียน คนเขลาถึงความงมงายในข้อนั้น
 • ผู้ขบคิดปัญหาอันลึกซึ้งด้วยใจ ไม่ทำกรรมชั่วอันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลย, ไม่ละทางแห่งประโยชน์ที่มาถึงตามเวลา, บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนอย่างนั้นว่า ผู้มีปัญญา
 • » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย