ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดความสุข

 • ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลาย นำสุขมาให้
 • ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว หลับและตื่นย่อมเป็นสุข
 • ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี
 • ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก
 • การแสดงสัทธรรม นำความสุขมาให้
 • ความสงบระงับแห่งสังขารนั้น เป็นสุข
 • นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
 • จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล
 • ละเหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง
 • การประพฤติประโยชน์กับคนไม่ฉลาดในประโยชน์ ไม่นำสุขมาให้เลย
 • ความดี โจรลักไม่ได้
 • คนเรานี้ ถ้ามีอันทำชั่วลงไป ก็อย่าพึงทำความชั่วนั้นซ้ำเข้าอีก
 • บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ
 • ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย จะดีกว่า
 • ความดี ทำไว้แล จะดีกว่า
 • อย่าดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อย คงจักไม่มีผลมาถึงตัว
 • สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว
 • ธรรมนั่นแหละ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 • ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำมาซึ่งความสุข
 • ผู้อิ่มในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
 • เกียรติไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรม
 • ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
 • กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
 • การสร้างสมความดี นำสุขมาให้
 • ไม่ควรทำบาป แม้เพราะเห็นแก่กิน
 • การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นทำง่าย
 • ความดี คนชั่ว ทำยาก
 • ความดี คนดี ทำง่าย
 • ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย คำว่า บุญ นี้เป็นชื่อของความสุข
 • ถึงคราวจะสิ้นชีพ บุญก็ช่วยให้เป็นสุข
 • การไม่ทำความชั่ว ย่อมก่อให้เกิดความสุข
 • ความชั่ว คนชั่ว ทำง่าย
 • เพราะน้ำหยดทีละน้อย หม้อน้ำก็ยังเต็มได้
 • ความดีที่ทำไว้เองนี้แหละ เป็นทรัพย์ส่วนของตัวโดยเฉพาะ
 • ตายเพราะชอบธรรมดีกว่า อยู่อย่างไม่ชอบธรรม จะมีค่าอะไร
 • กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือ ให้ทราม และประณีต
 • ความดีที่ทำไว้เองเป็นมิตรตามตัวไปเบื้องหน้า
 • ทำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลดี
 • อย่าพึงสร้างความพอใจในความชั่วนั้น การสั่งสมความชั่ว เป็นการก่อความทุกข์
 • ทำกรรมใดแล้ว ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลไม่ดี
 • ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จแก่ตน โดยทางไม่ชอบธรรม
 • ธีรชนสร้างความดีทีละน้อย ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความดี
 • การใดเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแลทำได้ยากยิ่ง
 • พาลชนสร้างสมความชั่วทีละน้อย ก็เต็มเพียบไปด้วยความชั่ว
 • การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม การชำระจิตของตนให้ผ่องใส สามนี้ คือคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • คนมีความชั่วย่อมเดือนร้อน เพราะกรรมของตน
 • ไม่ได้แต่ชอบธรรมดีกว่า ถึงได้แต่ไม่ชอบธรรมจะดีอะไร
 • บัณฑิตไม่ประกอบความชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว
 • บัณฑิตนั้น ถึงถูกทุกข์กระทบ ถึงพลาดพลั้งลงก็คงสงบอยู่ได้ และ ไม่ละทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชัง
 • ช่างดอกไม้ ร้อยพวงมาลัยได้มากมาย จากดอกไม้กองหนึ่ง ฉันใด คนเรา เกิดมาแล้วก็ควร สร้างความดีงามให้มาก ฉันนั้น
 • บุคคลใดเคยทำกรรมชั่วไว้ แล้วกลับตัวได้ หันมาทำดีปิดกั้น บุคคลนั้นย่อมทำโลกให้แจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก
 • บุคคลใดในกาลก่อนเคยผิดพลาด ครั้นภายหลังเขากลับตัวได้ไม่ประมาท บุคคลนั้น ย่อมทำโลกให้แจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์ อันพ้นจากเมฆหมอก
 • พึงสละทรัพย์ เพื่อเห็นแก่อวัยวะ พึงสละอวัยวะ ในเมื่อจะรักษาชีวิต พึงสละได้หมด ทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และ ชีวิต ในเมื่อคำนึงถึงธรรม
 • » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย