ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดกรรม

 • ทำดี ได้ดี
 • ทำชั่ว ได้ชั่ว
 • ความดี อันคนดีทำง่าย
 • ความดี อันคนชั่วทำยาก
 • ความชั่ว ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
 • ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู
 • ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า
 • คนเราจะเลวเพราะการกระทำ
 • ไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศ
 • คนเราจะดีเพราะการกระทำ
 • สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
 • ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)
 • กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ
 • พึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจ
 • กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่ง
 • กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกัน
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • คนชั่ว ย่อมเดือนร้อนเพราะกรรมชั่วของตน
 • พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว
 • ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
 • สุขไม่เป็นผลอันคนทำชั่วจะได้ง่ายเลย
 • การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย
 • อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย
 • การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
 • พึงรักษาความดีของคนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม
 • รู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตน พึงรีบทำการนั้นเทียว
 • คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง
 • ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
 • บัณฑิตไม่ทำชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว
 • ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้
 • ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย, จึงควรอยู่ในราชการ
 • เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เขาเดือนร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้
 • ประโยชน์ทั้งหลาย ย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดทิ้งการงาน ด้วยอ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก เย็นเสียแล้ว
 • บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว
 • ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้น
 • ผู้ใด อันผู้อื่นทำความดี ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อนย่อมสำนึก (คุณของเขา) ได้ ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมเจริญ
 • ผู้ใด อันผู้อื่นทำความดี ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อนแต่ไม่รู้สึก (คุณของเขา) ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมฉิบหาย
 • สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข
 • สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมไม่ได้สุข
 • ผู้ใดปรารถนาทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง ผู้นั้นย่อมเดือนร้อนในภายหลัง ดุจมานพ (ผู้ประมาทแล้วรีบ) หักไม้กุ่มฉะนั้น
 • อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ
 • คนพาลทรามปัญญา ย่อมดำเนินชีวิตโดยมีตนเองนั้นแหละเป็นศัตรู
 • กรรมใด ทำไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ ด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป
 • การงาน วิชา ธรรม ศีล ชีวิตอันอุดม คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือ ด้วยทรัพย์ไม่
 • ธัญญาหาร ทรัพย์สิน เงินทอง หรือสมบัติที่ครอบครอง ไม่ว่าอย่างใดที่มีอยู่ คนรับใช้ คนงาน คนอาศัยทั้งหลาย ทุกอย่างล้วนพาเอาไปไม่ได้ ต้องทิ้งไว้ทั้งหมด
 • » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย