ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

 • การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก่อให้เกิดทุกข์
 • การพบเห็นสิ่งที่ไม่รัก ทำให้เกิดทุกข์
 • สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง
 • ความจน เป็นทุกข์ในโลก
 • ทุกเสมอด้วยขันธ์ ไม่มี
 • เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้
 • คนไม่มีที่พึ่ง.. อยู่เป็นทุกข์
 • ผู้แพ้.. ย่อมอยู่เป็นทุกข์
 • การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
 • ทุกข์.. ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล
 • นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง
 • ผู้ดื่มธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
 • การสะสมบุญ นำสุขมาให้
 • เมื่อหมดกังวล ทุกข์ก็ไม่มี
 • ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
 • ปฏิบัติชอบต่อมารดา เป็นความสุขในโลก
 • ปฏิบัติชอบต่อบิดา เป็นสุขเช่นกัน
 • การแสดงธรรม ทำให้เกิดสุข
 • ผู้ไม่มีอะไรให้กัลวล สุขจริงหนอ
 • ครองเรื่อนไม่ดี ก็เป็นทุกข์
 • ปฏิบัติชอบต่อสมณะ ย่อมเป็นสุข
 • ท่านผู้ไกลกิเลส ช่างสุขจริงหนอ
 • ศีลก่อให้เกิดสุขตราบเท่าชรา
 • ทุกข์ เท่านั้นเกิด
 • ศรัทธาที่มั่นคง ทำให้เกิดสุข
 • โลกตั้งอยู่บนฐานแห่งความทุกข์
 • คนมีตัณหาเป็นทุกข์บ่อยและนาน
 • ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นความสุข
 • เป็นคน พึงทำทุกข์ให้หมดไปได้
 • สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
 • การได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข
 • การสะสมบาป เป็นทุกข์
 • การอยู่ร่วมกับคนไม่เสมอกันก็เป็นทุกข์
 • ไม่พบคนที่รักก็เป็นทุกข์
 • พอใจเท่าที่มี เป็นความสุข
 • ผู้ฉลาด พึงละทุกข์ในโลกนี้ให้ได้
 • การไม่เบียดเบียนกัน เป็นทุกข์ในโลก
 • คนโง่ ย่อมได้รักทุกข์บ่อย ๆ
 • กามมีความคับแค้นเป็นราก มีทุกข์เป็นผล
 • ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้
 • สุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี
 • บุญให้ความสุขเมื่อถึงคราวตาย
 • การไม่พบคนชั่วเลย มีความสุขทุกเมื่อ
 • ทุกข์ เสมอด้วยขันธ์ไม่มี
 • ผู้แพ้ ย่อมนอนเป็นทุกข์
 • พบคนไม่รัก ก็เป็นทุกข์
 • การไม่ทำชั่ว ทำให้เกิดสุข
 • ความทุกข์ เกิดขึ้นบ่อย ๆ
 • การเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์
 • ความจนเป็นทุกข์ในโลก
 • กามทั้งหลายมีสุขน้อย ทุกข์มาก
 • การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ทำให้เกิดสุข
 • ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป
 • อยากได้สุข เมื่อปฏิบัติถูกทาง ก็ย่อมได้สุข
 • นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ
 • นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด
 • ทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลก
 • » หมวดเบื้องต้น

  » หมวดบุคคล

  » หมวดการศึกษา

  » หมวดวาจา

  » หมวดอดทน

  » หมวดความเพียร

  » หมวดความโกรธ

  » หมวดการชนะ

  » หมวดความประมาท

  » หมวดความไม่ประมาท

  » หมวดตน- ฝึกตน

  » หมวดมิตร

  » หมวดคบหา

  » หมวดสร้างตัว

  » หมวดการปกครอง

  » หมวดสามัคคี

  » หมวดเกื้อกูลสังคม

  » หมวดพบสุข

  » หมวดทาน

  » หมวดศีล

  » หมวดจิต

  » หมวดปัญญา

  » หมวดศรัทธา

  » หมวดบุญ

  » หมวดความสุข

  » หมวดธรรม

  » หมวดกรรม

  » หมวดกิเลส

  » หมวดบาป-เวร

  » หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  » หมวดชีวิต-ความตาย

  » หมวดพิเศษ

  *** คัดลอกมาจาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภาจัดพิมพ์

  แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย