ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา

             การเวียนว่ายเกิดตายในสามภพนี้ ก็เนื่องจากตัณหา คือความอยากเป็นต้น เหตุ เช่น กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ตัณหาทั้งสามนี้ผู้ปฏิบัติต้อง ศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้แก้ไขไม่ให้ใจหลงไปตามตัณหา ความอยากของใจนี้เอง ที่ไปเกิดในภพต่าง ๆ ความอยากนี้จะเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรม คำว่ากาม หมาย ถึง ความยินดีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ได้ผูกขาดจำกัดเฉพาะอย่างใดอย่าง หนึ่ง ความชอบใจในสิ่งใด อารมณ์แห่งความชอบใจความพอใจเรียกว่า อิฎฐา รมณ์ ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ชอบใจ ตัณหา หมายถึง ความอยากของใจโดยเฉพาะ ความอยากนี้ก็จะเป็นไปตามความพอใจและชอบใจ ถ้าความชอบใจในทางดีก็จะ เกิดความอยากในทางที่ดี ถ้าความชอบใจในทางที่ไม่ดีก็จะเกิดความอยากในทาง ที่ไม่ดี ถ้าความพอใจชอบใจไปในทางโลก ความอยากก็จะเป็นไปในทางโลก ถ้าความชอบใจพอใจในทางธรรม ความอยากก็จะเป็นไปในทางธรรม ฉะนั้น ความอยากจึงเป็นไปตามความพอใจและชอบใจที่เรียกว่า กาม จะแบ่งออกเป็น สองหมวดใหญ่ด้วยกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติตามความสามารถของตน
1. วัตถุกาม
2. กิเลสกาม
         ทั้งสองกามนี้จะมีตัณหาคือความอยากครอบ คลุมไว้อย่างแน่นหนา จึงยากแก่สติปัญญาจะฝ่าฟันให้กระจายหลุดออกจากใจได้ แต่ไม่เหลือวิสัยไปจากสติปัญญาที่มีความฉลาดเฉียบแหลมรู้จักวิธีขุดคุ้ยแยกแยะตี แผ่กามตัณหาออกมาให้รู้เห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจน วัตถุกามนี้ก็แยกออกเป็นสองประเภทด้วยกัน
1. วัตถุกามที่มีวิญญาณ ครอง
2. วัตถุกามที่ไม่มีวิญญาณครอง
          วัตถุกามที่มีวิญญาณครองเป็น สังหาริมทรัพย์ หมายถึง สัตว์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรารับผิดชอบอยู่ มีความห่วง อาลัยผูกพันว่าสัตว์นั้นเป็นของของเรา ใจมีความอาวรณ์ห่วงใยอาลัยผูกใจไว้กับ สัตว์นั้นอยู่ ก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าอยากให้อยู่ร่วมกันไปตลอดกาล ไม่อยาก พลัดพรากจากกัน จะอยู่กินหลับนอนที่ไหนก็อยากอยู่ร่วมกัน อยากจะสัมผัส อารมณ์แห่งความรักต่อกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเกิดความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยน แปลงเกิดขึ้น จำเป็นจะต้องพลัดพรากจากกันไปจะอดใจไม่ได้เลย จะเกิดความ ทุกข์ใจไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ร้องไห้เสียใจแทบสติจะล่มสลาย ความอยากให้ชีวิตของเขาให้อยู่เป็นคู่ชีวิตของเราก็จะเป็นความจริงเกิดขึ้น นั้นคือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง แต่เราจะทำให้เที่ยงโดยความเข้าใจเอง เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็น ไปตามความเข้าใจ ก็จะเกิดความทุกข์เดือดร้อน นี้เรียกว่าเรามีความเข้าใจผิดจาก หลักความเป็นจริง หรือไม่รับความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่รับความจริงว่า ชีวิตเกิดจากสิ่งที่ตายเป็นเราก็ต้องตายเหมือนกัน
       ชีวิตเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็ต้องมีความทุกข์ ชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยง ชีวิต เกิดจากสิ่งไหน เราก็จะเป็นไปตามสิ่งนั้น นี้คือการพิจารณาให้ถูกต้องตามหลัก ความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความรู้จริงเกิดความเห็นจริงตามหลักสัจธรรมที่ถูกต้อง ด้วยสติปัญญาของตัวเอง

เหตุให้เกิดทุกข์
นิสัยของมนุษย์
มนุษย์มี 4 ประเภท
โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา
อย่ายึดมั่นถือมั่น
เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า
กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
เวทนา
สัญญา
สังขาร
สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน
รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม