ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า

          กัมมัฏฐานห้านี้ให้เราพิจารณาดูว่า ใจมีความรักหลงใหลอยู่ในกัมมัฏฐาน อะไรในตัวเรา หลงในกัมมัฏฐานในตัวเองข้อใด เราก็จะไปหลงใหลในคนอื่นข้อ เดียวกัน ฉะนั้นการพิจารณากัมมัฏฐานให้ดูใจเราว่า มีความรักใคร่ในข้อไหนให้ เอาข้อนั้นเป็นหลัก ข้ออื่นให้พิจารณาเสริมโยงต่อกันไป สมมุติว่าใจเราหลงหนัง ก็ใช้ปัญญาพิจารณาหนังให้มากที่สุด ไม่ว่าหนังเราและหนังของคนอื่นก็ให้ พิจารณาลงสู่ความสกปรกโสโครกเหมือนกัน เพราะหนังเป็นตัวหลอกให้คนหลง รักกันได้ง่าย เป็นตัวดึงดูดกิเลสตัณหาภายในใจให้เกิดขึ้นชนิดตั้งหลักไม่ทัน จน ลืมตัวมั่วกันไปไม่มีความละอายแก่ใจอะไรเลย การพิจารณาอสุภะกัมมัฏฐานนี้ถ้า ผู้มีปัญญาดีจะพิจารณาออกไปอย่างกว้างขวางพิสดารได้ ถ้าผู้มีปัญญาน้อยก็ให้ฝึก คิดพิจารณาอยู่บ่อย ๆ ปัญญาก็จะค่อยขยายออกไปได้กว้างขวางเช่นเดียวกัน หรือจะพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน ก็พิจารณาลงสู่ความสกปรกเหมือนกับหนังก็ได้
       จะพิจารณาลงสู่ธาตุดินส่วนอื่น ๆ เช่นเนื้อ เอ็น กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ ไต สิ่งเหล่านี้ก็พิจารณาลงสู่ธาตุดินและความสกปรกโสโครกอยู่เสมอ ส่วนธาตุ น้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ที่ประกอบกับธาตุดินนี้อยู่ก็ให้พิจารณาในลักษณะเดียวกัน เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาอยู่บ่อย ๆ ใจก็จะยอมรับความจริง หรือให้พิจารณาว่าอีกวัน หนึ่งกายกับใจก็จะแยกทางกันไป เมื่อใจออกจากร่างกายเมื่อไรธาตุทั้งสี่ก็จะสูญ สลายจากกันแน่นอน ถ้าเอาไปเผาก็จะเหลือแค่กระดูกออกมาให้เห็น ถ้าทิ้งไว้ไม่ กี่วันก็จะเน่าส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก ถ้าฝังในดินธาตุสี่ก็จะสลายไปตามธาตุ เดิมของเขา ให้เราพิจารณาอยู่บ่อย ๆ ใจก็จะค่อยรู้เห็นตามได้ เพราะปัญญาเป็น ตาให้แก่ใจได้รู้เห็นตามความเป็นจริง

เหตุให้เกิดทุกข์
นิสัยของมนุษย์
มนุษย์มี 4 ประเภท
โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา
อย่ายึดมั่นถือมั่น
เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า
กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
เวทนา
สัญญา
สังขาร
สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน
รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม