ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ

           รูปที่ชอบใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้คนและสัตว์ได้มาหลงเกิดตายอยู่ในโลก นี้ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็ออกมาจากรูปนี้ทั้งนั้น ความผูกพันยินดีใน ความรักความใคร่ ความพอใจในกามคุณที่มีในรูปนี้จึงมีกำลังเป็นอย่างมาก จึง ยากแก่ผู้มีสติปัญญาน้อยจะผ่านไปได้ แต่ไม่เหลือวิสัยแก่ผู้มีสติปัญญาที่ฉลาด เฉียบแหลม เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาที่มีกำลังพอตัว สามารถจะทวนกระแส ของโลกนี้ ผ่านไปไม่มีปัญหาอะไร ถ้าสติปัญญามีกำลังน้อยก็จะถูกกระแสของ วัฏฏะดูดดึง ให้จิตติดอยู่กับกระแสโลกเกิดตายต่อไปยาวนานทีเดียว ผู้ภาวนา ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็น ทุกข์โทษภัย ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปมาเป็นหลักพิจารณา เพราะทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากสมุทัย ที่ใจ หลงอยู่ในเรื่องของกามตัณหานี้อยู่แล้ว ถ้าทำลายกามตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจ ไม่มีเชื้อที่จะเกิดเป็นภพชาติอีกต่อไป ถ้าภพชาติไม่มี ทุกข์โทษภัยจะมีมาจากที่ ไหน อุบายวิธีอย่างที่อธิบายมานี้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้หาอุบายชำระให้หมดไปจากใจโดยเร็ว ในชาตินี้ต้องพยายามอย่างเต็มที่ ถ้ามีความเพียร พยายามอยู่ความสำเร็จถึงจะไม่สมบูรณ์เต็มที่ ก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้กิเลสตัณหา ครอบครองหัวใจไปตลอดกาล ทำให้ลดลงได้บ้างก็พอจะมีกำลังใจต่อสู้กันไป ในชาตินี้กิเลสตัณหายังไม่หมดสิ้นไป ชาติหน้าเมื่อได้เกิดมาในยุคศาสนาของ พระศรีอริยเมตไตรย หรือศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป เราก็จะได้ฟังธรรม จากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เมื่อเรามีนิสัยปัญญาวิมุตติ ก็จะทำให้ใจหลุดพ้นมี ความบริสุทธิ์ ในขณะที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั้นเอง

เหตุให้เกิดทุกข์
นิสัยของมนุษย์
มนุษย์มี 4 ประเภท
โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา
อย่ายึดมั่นถือมั่น
เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า
กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
เวทนา
สัญญา
สังขาร
สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน
รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย