ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน

         พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันทั้งหมด ดังกล่าว ไว้โดยย่อที่ว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อม การทำใจ ให้มีความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะทั้งหลาย ดังคำว่า ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ จิต จะมีความบริสุทธิ์หมดจดอย่างสมบูรณ์ได้เนื่องด้วยปัญญาเท่านั้น อย่างอื่นจะไม่ ทำให้จิตเกิดความบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาได้เลย ถึงจะทำสมาธิให้จิตมีความสงบ ในระดับไหนก็ตาม จะทำให้จิตเกิดความบริสุทธิ์เป็นพระอริยเจ้านั้นไม่ได้ ถึงจะ มีความชำนาญใน รูปฌาน อรูปฌานอยู่ก็ตาม กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ก็จะมีอยู่ที่ ใจเหมือนเดิม ไม่ได้ลดละให้หมดไปจากใจแต่อย่างใด ในช่วงนั้นอำนาจของ ฌาน มีกำลังอยู่จะบังคับไม่ให้กิเลสตัณหาออกทำงานได้เท่านั้น เมื่อกำลังของ ฌานเสื่อมลงไปเมื่อไร กิเลสตัณหาภายในใจก็โผล่หัวออกมาเหมือนคนธรรมดาทั่วไป หรือฌานยังไม่เสื่อม
       เมื่อตายไปในช่วงนั้นก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด ชั้นหนึ่ง พวกนี้จะมีอายุอยู่ในพรหมโลกยาวนานมาก เมื่ออำนาจฌานเสื่อมลง เมื่อไรก็จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกตามเดิม ก็จะมาหลงใน รูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ หลงในแสง เสียง สี อันตระการตาในโลกมนุษย์นี้อีกต่อไป ผู้ ที่มีสติปัญญาที่ดีมีความฉลาดรอบรู้ในสมาธิ ไม่หลงติดอยู่ในความสงบ และมี ปัญญารอบรู้ในฌาน จะมีความสำนึกได้ว่า การหลงอยู่ในฌานนี้จึงทำให้เสียเวลา ล่าช้าที่จะเข้ากระแสแห่งมรรคผลนิพพาน ฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ดีจะมีสติปัญญาบาก บั่นตัดกระแสของกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากใจโดยเร็ว ไม่ต้องไปวกวน โค้งไปมาตามฌานให้เสียเวลา นี้คือความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์

เหตุให้เกิดทุกข์
นิสัยของมนุษย์
มนุษย์มี 4 ประเภท
โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา
อย่ายึดมั่นถือมั่น
เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า
กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
เวทนา
สัญญา
สังขาร
สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน
รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย