ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

สังขาร

            สังขาร หมายถึงการปรุงแต่งของใจ เรื่องที่จะเอามาปรุงแต่งนั้นจะเป็นสิ่ง ที่รักและชอบใจ เฉพาะเรื่องของกามคุณจะปรุงแต่งเป็นพิเศษ มีกิเลสตัณหาเป็น กำลังสนับสนุนผลักดันให้คิดปรุงแต่งไปอย่างไม่มีขอบเขต เหตุที่จะให้คิดปรุง แต่งไปล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความรักใคร่ความยินดีทั้งนั้น แต่ละคืนแต่ละวัน ใจจะจ้องมองหาเรื่องที่จะนำมาคิดอยู่ตลอดเวลา มีทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่จะนำ มาคิดติดพันต่อกันไป ไม่มีกาลเวลาขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหามีความต้องการ เรื่องที่ ผ่านไปนานกลายเป็นอดีตแล้วก็ตาม ยังขุดคุ้ยนำมาอุ่นมาคิดให้จิตได้ฟูไปตาม กิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไป แล้วคิดปรุงแต่งโยงใยมาบวกกันกับปัจจุบัน เพื่อให้จิต เกิดความผูกพันมีความกระสันในกามตัณหามากขึ้น จะยืนคิดเดินคิดนั่งนอนคิดจิตก็ฟุ้งไปในการปรุงแต่งได้เหมือนกัน เหมือนการกินเหล้าจะกินในอิริยาบถใด ไม่สำคัญ เมื่อน้ำเหล้าเข้าไปในท้องแล้วจะเมาจนลืมตัวได้เช่นกัน นี้ฉันใด ใจ เมื่อได้รับการปรุงแต่งด้วยกิเลสตัณหาก็เมาไปตามกระแสโลกอย่างลืมตัว ไม่มีวัน ที่จะอิ่มพอในความคิดของใจ ฝั่งแม่น้ำมหาสมุทรสุดสาครไม่เต็มอิ่มด้วยน้ำฉันใด ใจที่มีกิเลสตัณหาก็ไม่อิ่มพอในการปรุงแต่งฉันนั้น การปรุงแต่งยังไม่หยุดเพียง เท่านี้ ยังมีความปรุงแต่งคาดการณ์โยงไปสู่อนาคตด้วย เป็นความคิดที่หลอกใจ ให้หลงอยู่ในโลกตลอดเวลา เรียกว่า สร้างวิมานบนอากาศวาดภาพด้วย จินตนาการอยู่ตลอดกาล คิดหาในสิ่งที่รักที่ชอบใจไม่มีที่สิ้นสุด คิดสร้างเรื่องใน สมมุติขึ้นมาหลอกใจอยู่เสมอ

เหตุให้เกิดทุกข์
นิสัยของมนุษย์
มนุษย์มี 4 ประเภท
โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา
อย่ายึดมั่นถือมั่น
เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า
กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
เวทนา
สัญญา
สังขาร
สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน
รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย