ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

พุทธทำนาย 16 ข้อ

         พุทธทำนายในสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล 16 ข้อ ที่ท่านกำลังอ่าน อยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านในต้นฉบับเดิมที่นักปราชญ์เจ้าในยุคนั้นได้เรียบเรียง เอาไว้ ในบางจุด บางข้อความ บางสำนวน ผู้อ่านในยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจใน ความหมาย ข้าพเจ้าจึงได้เอาจุดนั้น ข้อความนั้นมาเรียบเรียงให้เป็นสำนวนที่ อ่านง่าย เข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องตีความ อ่านแล้วจะเข้าใจ ในความหมายนั้นทันที ส่วนเนื้อหาสาระในความหมายเดิมทรงเอาไว้ ไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใด เพียงเอา สำนวนเก่าในบางจุด มาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกันกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้ เท่านั้น ฉะนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาความจริง ในพุทธทำนายนี้ ขอทุกท่านจงวินิจฉัยในคำพุทธทำนายดังจะได้อธิบายต่อไปดังนี้

        ในครั้งพุทธกาลโน้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตที่แปลกใจเป็น อย่างยิ่ง ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุดีร้ายอย่างไร จึงได้นำเรื่องนี้ไปนมัสการ ทูลถามพระพุทธเจ้า รวมทั้งหมด 16 ข้อ

สุบินนิมิตข้อที่ 1
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นโคล่ำสัน 4 ตัว วิ่งมาจากทิศทั้ง 4 มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราดประดุจจะชนกันด้วยความโกรธแค้นกันมานาน พอโคทั้ง 4 วิ่งเข้ามาใกล้กันแล้ว กลับถอยห่างออกจากกันไป ไม่ชนกันเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น จะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น คือ ฟ้าฝนจะ ไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากทิศทั้ง 4 เหมือนกับ ฟ้าฝนจะตกลงมาในพื้นปฐพีอย่างหนัก เมื่อก้อนเมฆทั้ง 4 ลอยเข้ามาใกล้กัน แล้วก็ลอยถอยห่างออกจากกันไป ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นปฐพีเลย ข้าวกล้าใน นา พืชผลธัญญาหารต่างๆ ก็แห้งแล้งตาย มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายก็พากันอด อยากยากเข็ญล้มตายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้า โน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 2
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นต้นไม้นานาชนิดยังไม่ใหญ่โต พอที่จะมีดอกมีผล แต่ต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยดอกและผลจนกิ่งก้านสาขาจะรองรับ ดอกผลนั้นไม่ไหว พุทธทำนาย 16 ข้อ 2

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น กุมารีที่มีวัยยังไม่สมควรจะมีสามี แต่ กุมารีนั้นอยากแต่งงานให้เป็นครอบครัว เพราะมีความกระสันใฝ่ฝันไนราคะ ตัณหา ใจมีความกำเริบในกามคุณ มีความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นอย่างมาก มีความอยากในกามารมณ์แห่งความรักความใคร่ จึง ได้แต่งงานกันเมื่ออายุยังวัยเด็ก ถูกต้องตามประเพณีนิยม บางคนมั่วสุมกัน ไม่มี ความละอาย เยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็หาวิธีฆ่าลูกในท้องของตัว เอง จึงเป็นบาปกรรมต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งนัก เด็กบางคนยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่ บ้าง เด็กบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหว จึงได้ปล่อยปละละเลย ให้หาขอทานกิน ตามลำพัง เป็นเด็กเร่ร่อนจรจัด ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีตระกูล ไม่มีการ ศึกษา ไม่มีที่ พึ่งพาอาศัยในบ้านเรือน ค่ำที่ไหนนอนที่นั่น อดบ้าง อิ่มบ้าง น่าเวทนายิ่งนัก เหตุการณ์อย่างนี้จะมีในภายภาคหน้าโน้น ใครได้ไปเกิดในยุคนั้น สมัยนั้น ก็จะ ต้องพบเหตุการณ์อย่างนี้แล

สุบินนิมิตข้อที่ 3
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูง พ่อแม่โคทั้งหลายพากันดูดกิน นมลูกของตัวเอง

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น พ่อแม่ทั้งหลายจะได้อาศัยกินหยาด เหงื่อแรงงานของลูก อาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่ลูกแสวง หามาเลี้ยงดู พร้อมทั้งเงินทองก็ต้องแบ่งปันให้พ่อแม่ได้จับจ่ายใช้สอย ในยุค นั้นสมัยนั้น พ่อแม่ ก็ต้องเอาอกเอาใจลูกยิ่งนัก ต้องประจบประแจงปะเหลาะ ลูกอยู่เสมอ ถ้าพูดต่อลูกดี ๆ ลูกก็แบ่งปัน เงินทองให้ได้ใช้บ้าง ถ้าพ่อแม่พูดไม่ พุทธทำนาย 16 ข้อ 3 ดีก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกนี้เลย เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาค หน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 4
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูง คนทั้งหลายพากันจับลูกโคตัว เล็ก ๆ เข้ามาเทียมแอกเพื่อลากล้อเกวียน เมื่อลากไปไม่ไหวก็จะพากัน เฆี่ยนตี

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กที่จบ ปริญญามาใหม่ ๆ ไปรับราชการแผ่นดิน บริหารการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง อันเป็นงานที่หนัก ถึงจะมีความรู้อยู่ก็ตาม แต่เด็กนั้นยังขาดประสบการณ์ ขาด ความสามารถ ขาดความรอบรู้ ขาดความรอบคอบในการบริหารเศรษฐกิจ การ เมืองและสังคม จึงเกิดความผิดพลาดล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ขาดความรับ ผิดชอบ ขาดดุลการค้า ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ทำให้ถ่วงความเจริญของ ประเทศชาติ ทำให้คนดุด่าว่ากล่าวนานาประการ เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีใน ภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 5
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นม้าตัวเดียว หัวเดียว มีสองปาก กินหญ้าได้สองทาง กินเท่าไรก็ไม่มีความอิ่มพอ

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความต่าง ๆ จะใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาเงินจากคู่กรณีทั้งสอง เอาทั้งฝ่ายโจทก์เอา ทั้งฝ่ายจำเลย เพื่อเป็นค่าจ้างรางวัลในการวินิจฉัยคดีความบ้าง เอาค่านั้นบ้าง เอา ค่านี้บ้าง ถ้าไม่ได้ตามความเรียกร้องก็จะไม่รับเรื่องที่มาร้องเรียน ต้องการเท่า พุทธทำนาย 16 ข้อ 4 ไรก็เรียกร้องเอาตามใจชอบ ถ้าเรื่อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เรียกร้องเอาน้อย ถ้าเป็น เรื่องใหญ่ ก็จะเรียกร้องเอาเงินอย่างเต็มที่ แล้วจึงจะมาวินิจฉัยคดีตัดสินต่อไป เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าทั่วโลก

สุบินนิมิตข้อที่ 6
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นมีหมู่มนุษย์ถือถาดทองคำอันมีค่า มหาศาลไปวางให้สุนัขจิ้งจอกถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะใส่

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น กลุ่มคนที่โง่เขลาปัญญาทราม จะเอา พระธรรมคำสอนของเราตถาคต ไปให้ลัทธิต่าง ๆ เหยียบย่ำทำลาย แล้วถ่าย ทอดลัทธิของเขา เอาคำสอนของเขาที่สกปรกโสโครกด้วยกิเลสตัณหา มากลบ เกลื่อนในคำสอนของเรา แล้วดัดแปลงแก้ไขคำสอนของเราให้เข้ากันกับลัทธิ ของเขา แล้วประกาศว่าคำสอนของเราตถาคตเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิของเขา ให้ คนทั้งหลายมีความเข้าใจผิดว่าคำสอนของเราเข้ากันได้กับของเขา ถือว่าเป็นอัน เดียวกัน ลัทธิเหล่านั้นก็จะไม่รู้คุณค่าของคำสอนของเราตถาคตแต่อย่างใด มนุษย์อย่างนี้ ก็จะมีในเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้ว และจะมีลัทธิต่าง ๆ มาอวด อ้างว่าเป็นศาสนาเป็นจำนวนมาก

สุบินนิมิตข้อที่ 7
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังเสือมานั่งฟั่น ให้เป็นเชือกอยู่บนม้านั่ง แล้วมีสุนัขจิ้งจอกคอยกัดกินอยู่ เมื่อฟั่นเชือกเสร็จ สุนัขจิ้งจอกก็กินหมดทันที

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนผู้มีจิตใจต่ำปัญญาทราม จะได้รับ พุทธทำนาย 16 ข้อ 5 สมมุติยกย่องขึ้นเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ นั่งทำงานอยู่ในพระราชสำนักระดับสูง อาศัยอำนาจพระบารมีของพระมหากษัตริย์ ว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์อยู่ เนืองนิตย์ โดยความโง่เขลาเบาปัญญา พูดจาขาดความสำรวม กล่าวเปิดเผย ความลับต่าง ๆ ในพระราชสำนักให้หมู่ประชาชนได้รู้ คนลัทธิต่างๆ ที่ไม่มี ความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์อยู่แล้วได้ยินเข้า จึงนำเอาไปตีแผ่โฆษณาให้คน อื่นคลายศรัทธา หมดความเคารพในวงศ์พระมหากษัตริย์ และหมดความเชื่อถือ ในพระราชวงศ์ต่อไป เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น คนที่ไม่มี ความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์จะเป็นหนอนบ่อนไส้เสียเอง

สุบินนิมิตข้อที่ 8
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นโอ่งน้ำใหญ่และโอ่งน้ำเล็ก ตั้ง อยู่ในที่แห่งเดียวกัน แล้วมีคนทั้งหลายแย่งกันตักน้ำเทใส่โอ่งน้ำใหญ่จนล้นเหลือ ส่วนโอ่งน้ำเล็กไม่มีใครตักน้ำใส่เลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น จะมีคนทำบุญโดยเลือกหน้า พระ องค์ที่มีอายุมากพรรษามาก มียศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งต่าง ๆ จะมีคนให้ ความสนใจ จะพากันถวายเครื่องไทยทานเป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่ของที่ดี ๆ มีค่ามีราคา ข้าวปลาอาหารปิ่นโตเถาขนาดใหญ่ตั้งต่อหน้าจนเหลือเฟือ ส่วนพระเล็กเณรน้อยนั่งอยู่รอบข้าง ไม่มีใครคิดถวายอะไรเลย มีแต่นั่งดูตา ปริบ ๆ เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 9
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นสระน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำรอบ นอกใสสะอาดเยือกเย็น ส่วนน้ำในกลางสระขุ่นข้นเป็นโคลนตม แล้วมีสัตว์ พุทธทำนาย 16 ข้อ 6 น้อยใหญ่ทั้งหลายพากันแย่งชิงกินน้ำในสระที่ขุ่นข้นเป็นตมนั้น ส่วนน้ำรอบ นอกที่ใสสะอาดเยือกเย็นไม่มีสัตว์ตัวใดอยากจะกินเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนจะมีความโลภ ความอยาก ไม่ อิ่มพอในเงินทองมากขึ้น การงานที่สะอาดบริสุทธิ์ และสุจริตไม่อยากทำ ถือว่า เงินเดือนน้อยร่ำรวยช้า ไม่พอกับความโลภความอยากของตัวเอง จึงได้ลง สมัครตัวเข้ามาในสภาสันนิบาตเพื่อจะมีอำนาจในการบริหารงาน และบริหาร เงินของแผ่นดินได้อย่างเต็มที่ ใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมทุจริตคิดมิชอบในเงิน ของแผ่นดิน มือใครยาวสาวได้สาวเอา จะได้เงินมาด้วยวิธีสกปรกอย่างไร จะ ไม่มีความละอายแก่ใจตัวเองเลย ขอให้ได้เงินก้อนโตมาก็เป็นที่พอใจ ใน ลักษณะนี้จะมีกันทั่วโลก มีทั่วทุกประเทศเขตแดน และจะเพิ่มความรุนแรง มากขึ้น จะเกิดความยุ่งเหยิงในสภาสันนิบาตของประเทศนั้น ๆ เพราะการแบ่ง สันตำแหน่งในการดูดกินเงินภายในประเทศนั้นไม่ลงตัว ผู้นั้นจะได้กินน้อย ผู้ นั้นจะได้กินมาก ผู้นั้นจะไม่ได้กินอะไรเลย สุดท้ายก็เกิดงัดข้อกันเอง เหตุ การณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 10
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นหม้อหุงข้าวหม้อเดียวมีความแตก ต่างกัน ข้าวในหม้อซีกหนึ่งสุก ซีกหนึ่งดิบ ๆ สุก ๆ อีกซีกหนึ่งข้าวไม่สุกเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนในโลกนี้จะมีความคิดเห็นที่แตก ต่างกันไป อีกกลุ่มหนึ่งจะมีความเชื่อว่า เราตถาคตเป็นที่พึ่งที่เคารพจริง พระ ธรรมคำสอนของเราตถาคตเป็นสวากขาตธรรม เมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้ว พุทธทำนาย 16 ข้อ 7 จะพ้นจากทุกข์ได้จริง เชื่อว่ามีมรรคผลนิพพานจริง นรกสวรรค์มีจริง กรรมดี กรรมชั่วให้ผลแก่บุคคลที่กระทำจริง ตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่ เชื่อว่าได้ มาเกิดใหม่ อีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานในยุคนี้สมัยนี้มีจริงหรือ ไม่ เพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนาน พระธรรมคำสอนของพระพุทธ เจ้ามีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผล นิพพานในยุคนี้มีจริงหรือไม่ มีแต่ความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ อีกกลุ่มหนึ่ง ปฏิเสธว่ามรรคผลนิพพานไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี ทำดี ทำชั่วไม่ให้ผลในภาย หน้า ชาติหน้าตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่แต่อย่างใด ในช่วงปลายพุทธศาสนาโน้น คนจะเกิดเป็นมิจฉาทิฎฐิ มีความเห็นผิดมากขึ้น ๆ ดังนี้

สุบินนิมิตข้อที่ 11
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นคนพวกหนึ่งเอาแก่นจันทน์แดงที่ มีค่าราคาแพง ไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียว ซึ่งไม่สมค่าราคากันเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคำสอน ของเราตถาคตไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา จะเขียนเป็นตำราเพื่อออกจำหน่ายขาย กินหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิต เอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตทำเป็นการแสดง แต่งกลอนเพื่อผลประโยชน์ในกัณฑ์เทศน์ แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้างรางวัล อันเป็นอามิสไม่สมค่าราคากันเลย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายศาสนาของ เราตถาคตโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 12
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นน้ำเต้าแห้งเปล่ากลวงใน ตาม ธรรมดาแล้วจะลอยอยู่บนน้ำ แต่น้ำเต้าเปล่านั้นกลับดิ่งจมลงในน้ำนั้นเสีย พุทธทำนาย 16 ข้อ 8

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนดีมีความรู้ดี มีสติปัญญาดี มี ความรอบรู้ มีความฉลาด มีความสามารถ มีทั้งพระและฆราวาส จะไม่ได้ รับความยกย่องเชิดชูในสังคม จะถูกการขัดขวางจากกลุ่มคนพาลสันดานชั่วอยู่ ตลอดเวลา ถ้าเป็นฆราวาสก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานในการบริหารประเทศชาติบ้าน เมือง คนมีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีโอกาสได้รับเลือกตั้ง เข้ามาในสภาสันนิบาต หรือได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อ ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ จะมีกลุ่มทุจริตคิดมิชอบเพื่อหวังผลประโยชน์ต่าง ๆ เบียดสีให้ตกเก้าอี้ไป ในสายตาของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ จะมองเห็นคนดี ๆ ว่า เป็นตัวกาลกิณีของเขา ไม่ยอมที่จะให้เข้าไปรู้เห็นในความทุจริตคิดมิชอบของ ตน คนดี ๆ จึงไม่มีในสังคมนี้เลย ถ้าเป็นนักบวชก็เป็นในลักษณะนี้เช่นกัน ท่านองค์ใดมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง ในพระธรรมวินัย มีความรู้ดีปฏิบัติชอบต่อมรรคผลนิพพาน ท่านเหล่านั้นจะ ไม่มีใครให้ความสนใจ ไม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากฟังธรรม จะมองเห็นว่าเป็น พระคร่ำครึล้าสมัย ไม่เกิดศรัทธา ไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่อย่างใด เพราะใจ ไม่มีความเคารพเชื่อถือในท่านเหล่านั้น แม้แต่จะแบ่งปันปัจจัยทั้งสี่ที่มีอยู่อย่าง เหลือเฟือก็ไม่เต็มใจ ถึงจะถวายให้ก็นิดหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้น ท่านเหล่านี้จึง มีชีวิตอยู่ด้วยความลำบาก ใครก็ไม่อยากบวชเป็นพระในลักษณะนี้ ในที่สุด พระดี ๆ มีคุณธรรมก็จะค่อยหมดไป ๆ ในศาสนาของเราตถาคต เรื่องเหล่านี้จะ เกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 13
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นก้อนศิลาแท่งทึบขนาดใหญ่เท่า พุทธทำนาย 16 ข้อ 9 เรือนลอยอยู่บนผิวน้ำ เหมือนกับเรือสำเภาเปล่า ตามธรรมดาแล้วก้อนศิลาย่อม จมอยู่ใต้น้ำ แต่ก้อนศิลานั้นกลับลอยอยู่บนผิวน้ำ

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนพาลสันดานชั่ว คนทุศีล คนทุ ธรรม คนขี้โกง คนหัวประจบสอพลอ คนทุจริตคิดมิชอบ คนไม่มีความ ละอาย จะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม เป็นผู้มีบทบาท มีอำนาจ มีชื่อเสียง เกียรติยศ มีพวกพ้องบริวารมาก ถ้าเป็นฆราวาสก็จะมีแต่ผู้เชิดหน้าชูตา ไป ไหนมาไหนมีแต่คนเคารพยำเกรง มีฝูงชนให้การต้อนรับเอาใจ เรียกว่าเป็น กระจกบานใหญ่ให้แสงสะท้อนเงาของประเทศนั้น ๆ สังคมของประเทศนั้นมี ความเจริญหรือเสื่อมลงก็ให้ดูกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสภา จะเป็นสื่อบอก ประตูหน้าต่างของสังคมได้เป็นอย่างดี ประเทศใดมีตัวแทนในลักษณะใด จะรู้ ได้ว่าผู้ที่เลือกเขาเข้ามาก็เป็นลักษณะอย่างนั้น เขาจะเลือกเอาระดับเดียวกัน ชนิดเดียวกัน ถ้าเป็นนักบวช นักพรต ก็เป็นลักษณะนี้ ศาสนาจะมีความเจริญขึ้นหรือ เสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับบริษัททั้งสี่ ลำพังพระอย่างเดียวจะโดดเด่นขึ้นในท่ามกลาง ของสังคมนั้นไม่ได้ พระที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะญาติโยมนำไปออกข่าว โฆษณา ว่าองค์นั้นมีความขลังอย่างนั้น องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ มี อภินิหารไปทางไหนก็นำไปออกข่าว องค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ องค์ไหน เป็นพระอริยะเจ้า ฆราวาสก็จะเป็นผู้คาดการณ์ให้เอง ในยุคสมัยนั้นพระ อรหันต์จะเกิดจากลูกศิษย์ยกให้เอง ศิษย์แต่ละครู ศิษย์แต่ละสำนักจะผลิตจะ กำหนดรูปแบบอาจารย์ของตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ขึ้น เรื่องข้อวัตรปฏิบิตของ อาจารย์มีความเคร่งครัดอย่างไรก็นำไปโฆษณาอย่างหยดย้อยทีเดียว นี่เองก้อน ศิลาแท่งทึบจึงได้ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีความโดดเด่นเห็นได้อย่างชัดเจน จึงเป็น พุทธทำนาย 16 ข้อ 10 ธุรกิจในคราบผ้ากาสาวพัสตร์บังหน้า เอาศาสนามาแอบอ้างหากิน เมื่อช่วง ปลายศาสนาโน้น คนจะหมดความเลื่อมใสในศาสนาของเราตถาคต คนที่มี ศรัทธาเบาบางก็จะค่อยจืดจางไปเพราะเห็นความชั่วร้ายในพระยุคนั้น ๆ ผู้ที่มี ปัญญาดี มีความมั่นคง มีเหตุมีผล เขาจะแสวงหาพระที่เป็นพระได้อย่างถูก ต้อง เมื่อปลายศาสนาโน้นเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน

สุบินนิมิตข้อที่ 14
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นนางเขียดน้อยไล่กินงูเห่าตัวมหึมา เมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบกลืนกินทันที

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น นักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีคำ พูดเป็นวาทศิลป์ เคยแผ่พังพานในการแสดงธรรม มีบทบาทในสังคม มี ประชาชนให้ความ เคารพเชื่อถือเป็นอย่างมาก ได้รับ ลาภ ยศ สรรเสริญจนลืม ตัว ไม่มีสติ ไม่มีปัญญารักษาใจ ไม่มีความฉลาด จึงขาดในการสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ปล่อยให้ไปสัมผัสในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงทำให้ใจเกิดอิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์แห่งความรักความใคร่ในกามคุณ มีความ กำหนัดย้อมใจ จึงทำให้อีนางเขียดน้อย (สตรี) ได้มองเห็นช่องโหว่ จึงได้วาง แผนหว่านล้อมด้วยมารยานานาประการ มีคำหวานอันหยดย้อยเหมือนน้ำอ้อย น้ำตาล ชโลมหัวใจงูเห่าจนหน้ามืดตาลายหายใจไม่เต็มปอด อีนางเขียดน้อยได้ จังหวะก็กระโดดคาบกลืนกินทันที เรียบร้อยไป

สุบินนิมิตข้อที่ 15
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นหงส์สีทองทั้งหลายไปห้อมล้อม อีกา อีกาไปไหนฝูงหงส์สีทองทั้งหลายก็ห้อมล้อมเป็นบริวาร พุทธทำนาย 16 ข้อ 11

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น พระเณรผู้บวชใหม่ใจยังมีความ บริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรม จะห้อมล้อมพระที่ทุศีลทุธรรม จะยกให้เป็นครู อาจารย์เพื่อเคารพกราบไหว้อย่างเหลือเฟือ อีกาฉลาด มีเล่ห์เหลี่ยมในการหา อาหารฉันใด พระทุศีลทุธรรมเหล่านี้ก็ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาลาภสักการะ ได้ฉันนั้น และแบ่งลาภสักการะให้แก่หงส์เล็กหงส์ใหญ่ได้อย่างทั่วถึง ฝูงหงส์ ทั้งหลายจึงให้ความสำคัญในอีกาเป็นอย่างมาก ในยุคต่อไปช่วงปลายศาสนาโน้น การเปลี่ยนไปในสังคมของสมณะก็จะเป็นอย่างนี้ พระที่ทุศีลทุธรรมก็จะเพิ่มมาก ขึ้น พระเณรที่ขาดการศึกษาก็จะไม่รู้ธรรมวินัย ไม่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ ควร อะไรผิดศีลอะไรผิดธรรม จะไม่รู้ในหน้าที่ของตนเพียงบวชกันตาม ประเพณีเท่านั้น เหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ 16
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือ มาเป็นอาหาร พากันเคี้ยวกินอยู่กรอบ ๆ

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า
อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น ประชาชนทั้งหลายไม่พอใจในการปก ครองแบบราชาธิปไตย จึงได้พากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อต้านในการปกครอง ของพระราชา เพื่อให้ได้มาในการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อให้พระราชา ลดบทบาท ลดอำนาจลง ให้อยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน เมื่อพระราชาไม่ยินยอม ก็จะพากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจ ให้เป็นไปตาม ความต้องการของประชาชน ถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืนก็จะลบล้างในพระมหา กษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น ๆ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจาก พุทธทำนาย 16 ข้อ 12 ประเทศชาตินั้นเสีย มีบางประเทศที่พระราชายินยอมตามคำขอร้องของประชา ชน ยอมลงจากอำนาจเดิมคือราชาธิปไตย ประชาราษฎรในบ้านนั้นเมืองนั้น ก็จะพากันให้ความเคารพเชื่อถือในองค์พระมหากษัตริย์ จึงพากันยกย่องเชิดชูใน พระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิต เพื่อให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นสมมุติเทพกราบไหว้ เทิดทูน ให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้น ๆ ตลอดไปสิ้นกาลนาน เหตุ การณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

เหตุให้เกิดทุกข์
นิสัยของมนุษย์
มนุษย์มี 4 ประเภท
โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา
อย่ายึดมั่นถือมั่น
เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า
กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
เวทนา
สัญญา
สังขาร
สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน
รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม