ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

         หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ หรือ พระปัญญาพิศาลเถร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นนักปราชญ์ทางธรรมที่นำแสงสว่างของพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้ที่เน้นย้ำเสมอว่า การปฏิบัติที่ถูกต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกปัญญาให้ใจเห็นจริงตามกฏไตรลักษณ์ การฝึกปัญญานั้นให้ฝึกความเห็นชอบเป็นหลักสำคัญ ให้ฝึกตัวเองให้เป็นนักสังเกต ฝึกคิดอะไรๆให้เป็นเหตุเป็นผล ให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริง ให้ตรึกตรองบ่อยๆ จนหมดความสงสัย

เหตุให้เกิดทุกข์
นิสัยของมนุษย์
มนุษย์มี 4 ประเภท
โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา
อย่ายึดมั่นถือมั่น
เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า
กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
เวทนา
สัญญา
สังขาร
สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน
รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย