ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ธรรมบรรยายของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

         หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ หรือ พระปัญญาพิศาลเถร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นนักปราชญ์ทางธรรมที่นำแสงสว่างของพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้ที่เน้นย้ำเสมอว่า การปฏิบัติที่ถูกต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกปัญญาให้ใจเห็นจริงตามกฏไตรลักษณ์ การฝึกปัญญานั้นให้ฝึกความเห็นชอบเป็นหลักสำคัญ ให้ฝึกตัวเองให้เป็นนักสังเกต ฝึกคิดอะไรๆให้เป็นเหตุเป็นผล ให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริง ให้ตรึกตรองบ่อยๆ จนหมดความสงสัย

» เหตุให้เกิดทุกข์

» นิสัยของมนุษย์

» มนุษย์มี 4 ประเภท

» โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม

» การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา

» อย่ายึดมั่นถือมั่น

» เรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา

» ฝึกพิจารณากัมมัฏฐานห้า

» กามคุณห้ามีรูปเป็นสำคัญ

» คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน

» เวทนา

» สัญญา

» สังขาร

» สมมุติและสังขารเป็นของคู่กัน

» รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา

» พุทธทำนาย 16 ข้อ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย