Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
สมุทรปราการ

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

       ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ช้างเอราวัณเป็นช้างที่โปรดปรานมากที่สุดของพระอินทร์ เชื่อกันว่าช้างเชือกนี้เป็นเทพบุตรองค์หนึ่ง เมื่อพระอินทร์ต้องการจะเสด็จไปไหนเอราวัณเทพบุตร ก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือก

มี 33 เศียร แต่ละเศียรมี 7 งา ยาว 4 ล้านวา แต่ละงามีสระบัว 7 สระ แต่ละสระมี 7 ดอก แต่ละดอกมี 7 กลีบ 7 เกสร แต่ละเกสรมีปราสาท 7 หลัง แต่ละหลังมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมี 7 ห้อง แต่ละห้องมี 7 บัลลังก์ แต่ละบัลลังก์มีเทพธิดาสถิต 7 องค์ มีบริวารองค์ละ 7 นาง เทพธิดาบริวารแต่ละนางมีนางทาสีนางละ 7 ทาสี รวมทั้งนางเทพอัปสร 190,248,433 นาง เทพธิดา บริวารรวมกันทั้งหมดประมาณ 13,331,669,031 นาง เศียรทั้ง 33 ของช้างเอราวัณมีเทพยดาสถิตเศียรละ 1 องค์ (ที่มา : http://th.wikipedia.org)

 

ศิลปินไทยมักจะทำช้างเอราวัณ เป็นช้าง 3 เศียร

มุมนี้อยู่ด้านนอกให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้สักการะบูชา

จากพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เรียกแท็กซี่ไปต่อที่เมืองโบราณ
คลิกอ่าน >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com