Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

อัตราค่าปรับในการกระทำผิดกฎหมายจราจร

 ตอนที่1

ข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ

1. ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538)และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด นั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลำดับ


ลำดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
อัตราโทษ
อัตราตามข้อ กำหนด

1
นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

2
นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

3
นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 500 บาท

4
นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดี
กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 500 บาท

5
ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 200 บาท

6
ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 300 บาท

7
ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายใน
ระยะ 150 เมตร
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

8
ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้าย
แสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับ 300 บาท

9
ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

10
ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

11
ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

12
ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

13
ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่

แสดงให้ปรากฏด้วยมือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

14
ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

15
ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร

ที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 2,000

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-

16
ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทาง

เดินรถที่มีสวนกันได้
ปรับตั้งแต่ 200-500

บาท
ปรับ 200 บาท

17
ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่ง ช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ปรับตั้งแต่ 400-1,000

บาท
-

18
เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ
ปรับตั้งแต่ 400-1,000

บาท
ปรับ 400 บาท

19
ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

20
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-

21
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ปรับตั้งแต่ 400 –

1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

22
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็น
สำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ)
ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

23
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

24
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

25
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก
ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

26
ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดย
ไม่ให้
สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ
ปรับไม่เกิน

1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

27
กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร
ปรับตั้งแต่ 200-

500 บาท
ปรับ 200 บาท

28
กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

29
กลับรถที่ทางร่วมทางแยก(เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้

กลับรถได้)
ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
ปรับ 400 บาท

30
หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

ที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

31
ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

32
จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่าง

เกินกว่า 25 ซม.
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

33
หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

34
หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ

โดยไม่มีเหตุผลสมควร
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

35
จอดรถบนทางเท้า
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

36
จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

37
จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร

จากทางร่วมทางแยก
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

38
จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

39
จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถ

ประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

40
จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

42
ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย
จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-

43
จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ปรับตั้งแต่ 200 - 500บาท
ปรับ 200 บาท

44
ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด
ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท
ปรับ 400 บาท

45
ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

46
ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ เคียง ทันที.
จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-

47
ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 300 บาท

48
ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 200 บาท
ปรับ 100 บาท

49
เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ100 เมตร
ปรับไม่เกิน 200 บาท
ปรับ 100 บาท

50
ขี่ จูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง
การจราจร และไม่มีผู้ควบคุม
เพียงพอ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

51
วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

52
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

53
โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

54
ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน
ปรับไม่เกิน 500 บาท
ปรับ 200 บาท

55 เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
56 ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง50 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
57 กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
58 ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือ
ประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาทโดย : เณรขวาน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 27 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 30 ]

ถ้ามีบัตรนักศึกษาคงจะลดครึ่งราคานะ


โดย : ครูชั่ว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 27 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 9 ]

ถนนคือสถาบันการศึกษา
ใบสั่งคือปริญญาบัตร


โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 28 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 3 : 13 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com