Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ : นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ

ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ
ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี
ได้ความว่า ความรักวิญญาณกทรัพย์หรืออวิญญาณกทรัพย์แม้จะมีก็เป็นแต่สักว่ารัก อันจะมีรักอะไรเสมอเหมือนตนไม่มี. และคงเป็นเช่นนี้ทุกคน ไม่แต่บางคน. บางคนก็ยอมตายแทนกันได้ จะว่ารักคนอื่นมากกว่ารักตน หรือไม่รักตนก็ไม่ใช่ ทำดังนั้นก็ชื่อว่ารักตนเหมือนกัน.บางคนโทมนัสขัดเคืองอะไรหรือกลัวอะไร ก็ฆ่าตัวเสียเอง ด้วยผูกคอตาย เชือดคอตาย กินยาตาย หรือตายด้วยอย่างอื่น ก็ชื่อว่ารักตัวเหมือนกัน. ตามที่ว่านี้โดยสันนิษฐานว่า บุคคลรักตนแล้ว เมื่อเห็นว่าทำอย่างไรดีกว่าอย่างอื่น จำต้องทำอย่างนั้น จะดีชั่ว ถูกผิดไม่ได้ใคร่ครวญ แต่คงเข้าใจว่าดีว่าถูกเป็นแน่ ยอมตายแทนคนอื่นได้ก็หมายเป็นชื่อเสียงของตน หรือตลอดวงศ์ของตน ฆ่าตัวตายนั้นก็หมายว่าเป็นดีกว่าจะอยู่ ทั้งนี้ ก็เพราะรักตัวจึงตกลงยอมตายแทนฆ่าตัว ตายได้.
เมื่อผู้ปรีชาพิจารณาเห็นว่ารักอะไรอื่นไม่เสมอเหมือนรักตน ตนเป็นยอดแห่งความรัก เมื่อเป็นเช่นนี้ จะควรประพฤติฉันใดจึงจะสมกับตนที่เป็นที่รักของตน, ขอบรรยายตามที่พระเจ้าปัสเสนทิโกศล กราบทูลสมเด็จพระทศพล และพระองค์ทรงอนุมัติดังต่อไปนี้. ทูลว่าบุคคลประพฤติสุจริต ถึงจะพูดว่าไม่รักตนก็ชื่อว่ารักตน. ทรงอนุมัติว่า
(อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยุเช น หิ ตํ สุลภํโหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา) ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักของตน ก็อย่าประกอบตนด้วยกรรมเป็นบาป เพราะบุคคลทำกรรมชั่วจะได้ความสุขไม่ง่ายเลย ฉะนี้.

พุทธสุภาษิตมา( ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต )


โดย : เณรขวาน
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 4 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 10 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com