Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

เอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

คำบรรยายเอกลักษณ์ดังกล่าวนั้น


ข้อที่ว่า "พระพุทธชินราชงามเลิศ"

พระพุทธชินราช จัดเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองพิษณุโลก เป็นพระพุทธลักษณะมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก หรือแม่น้ำน่าน ส่วนฝั่งตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งพระราชวังจันทน์ พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเด่นสง่าที่สุดของประเทศไทยนับว่าเป็นปฏิมากรรมชั้นสูงสุดแห่ง "พุทธศิลป์" บรรดาช่างได้ก่อสร้างขึ้นมาด้วยจินตนาการอันบริสุทธิ์ไร้ซึ่งต้นแบบของการสร้าง นักปราชญ์มีบทบันทึกว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวของประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือพระศรีธรรมไตรปิฎก (พญาลิไท) รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงสุโขทัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้เสด็จมาบูชากราบไหว้ด้วยความศรัทธายิ่ง


ข้อที่ว่า "ถิ่นกำเนิดสมเด็จพระนเรศวร"

สมพระเด็จนเรศวร เป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองพิษณุโลก โดยเป็นเมืองที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียกที่ประสูตินั้นว่าพระราชวังจันทน์ บริเวณพระราชวังจันทน์มีเนื้อที่กว้าง เป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการหลัก ๆ คือกองทัพภาคที่ ๓ ที่ว่าราชการจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนจ่านกร้อง ศาลยุติธรรม วิทยาลัยสารพัดช่าง สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และเป็นที่ตั้งประตูเมือง ศาลหลักเมือง โดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนั้น เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังจะเปลี่ยนเป็นโบราณสถานสมเด็จพระนเรศวรต่อไป นักปราชญ์หลายท่านได้กล่าวขานเสมอว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จออกศึกจะเข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราชก่อนทุกครั้ง


ข้อที่ว่า "สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ"

เรือนแพ เป็นเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก โดยริมฝั่งแม่น้ำน่านมีเรือนแพจอดตั้งอยู่เรียงราย เป็นบรรยากาศของหัวเมืองที่ได้อารมณ์ อันที่จริงเรือนแพนี้มีอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำน่านที่ผ่านจังหวัดทุกจังหวัดแต่ไม่มีชื่อเสียง จะมีชื่อก็ที่จังหวัดพิษณุโลก และจะเห็นเรือนแพได้เด่น ๆ ตรงที่หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช เรือนแพตั้งเรียงรายยาวตามฝั่งทั้งสองของแม่น้ำน่าน ฝั่งตรงข้ามมีหนาแน่นมากว่าบริเวณหน้าพระวิหารนั้น ฝั่งแม่น้ำหน้าพระวิหารนั้น ทำบันไดก่ออิฐถือปูนเป็นขั้นบันไดลงไปถึงแม่น้ำประมาณ ๓๐ ขั้น ยาวตลอดแนวประมาณ ๘๐ เมตร ในฤดูเดือน ๑๒ จะเป็นที่แข่งเรือยาวประจำจังหวัด เป็นสวนริมน้ำน่านสำหรับพักผ่อนได้ทุกยาม ระหว่างฝั่งทั้งสองแห่งศาลกลางจังหวัดกับพระวิหารพระพุทธชินราชจะมองเห็นกันได้ชัดเจน


ข้อที่ว่า "หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก"

กล้วยตาก เป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองพิษณุโลก โดยเป็นกล้วยตากที่อบด้วยน้ำผึ้ง มีทั้งกล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า บรรจุห่อพลาสติก ห่อละ ๓๕ บาท เฉพาะขายในจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ปลูกกล้วยมีชื่อคือ อำเภอบางกระทุ่ม ห่างจากอำเภอเมืองพิษณุโลกไปประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ที่นอกเหนือจากกล้วยตากคือ ข้าวแต๋น ส่วนที่เป็นอาหารที่มีชื่อคือ แหนมสุพัตรา มีลักษณะเป็นแท่งใหญ่ ยาวประมาณ ๘ นิ้ว ราคาอันละ ๓๕ บาท


ข้อที่ว่า "ถ้ำและน้ำตกงามหลากตระการตา"

ถ้าและน้ำตก เป็นเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองพิษณุโลก เนื่องจากว่ามีภูมิประเทศเป็นลักษณะเชิงเขายาวพาดผ่านของภาคเหนือทั้งหมด เมืองพิษณุโลกถือเป็นภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำแควใหญ่ แควน้อย แม่น้ำวังทอง ซี่งแม่น้ำวังทองนี้ไหลจากทุ่งแสลงหลวง เขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลพาดผ่านเขตอำเภอวังทอง ทำให้เป็นจุดน้ำตกมีชื่อหลายแห่งคือ น้ำสกุโณทยาน น้ำตกแก่งโสภา น้ำตกวังนกแอ่น น้ำตกปอย เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ยังมีแม่น้ำภาค ไหลจากจังหวัดเลย ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลผ่านอำเภอชาติตระการ ด้วยสูงชันของขุนป่าเป็นน้ำตกมีชื่อคือ น้ำตกสอยดาว ยังมีห้วยหนึ่งไหลจากภูเขาสูงชันเป็นผากระดานเลข มาบรรจบกันกับแม่น้ำภาคที่หมู่บ้านปากรอง อำเภอชาติตระการ เป็นน้ำตก ๗ ชั้น มีชื่อที่เป็นทางการว่าน้ำตกชาติตระการ น้ำตกทั้ง ๗ ชั้นนี้ ตั้งตามชื่อธิดาของท้าวสามมนต์ ได้แก่


ชั้นที่ ๑ ชื่อ มะลิวัลย์

ชั้นที่ ๒ ชื่อกรรณิกา

ชั้นที่ ๓ ชื่อ การะเกด

ชั้นที่ ๔ ชื่อยี่สุ่นเทศ

ชั้นที่ ๕ ชื่อเกศเมือง

ชั้นที่ ๖ ชื่อ เรืองยศ

ชั้นที่ ๗ ชื่อ รจนา


นอกจากน้ำตกแล้วยังมีสิ่งมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย เช่น จำปาขาว อายุ ๘๐๐ ปี อยู่ที่วัดกลาง อำเภอนครไทยเขตแดนติดต่อกับอำเภอด่านซ้าย และวัดนี้มีกำแพงย่อมุม ๓ ชั้น และเป็นวัดประดิษฐานอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว หรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

และ อื่น ๆ บรรดามี

* สุนัขพันธุ์บางแก้ว เป็นสุนัขตัวเล็ก ๆ ขนยาว ปากแหลม มีราคาแพง ขนาดอายุ ๓ เดือน ตัวละ ๕-๖,๐๐๐ บาท

* ภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนครไทย เป็นลักษณะอุทยานป่าไม้ มีห้วยน้ำ ลำธาร ขุนเหวและขุนเขา มีลานหินแตก ลานหินปุ่ม ผาชูธง ป่าสน เขตแดนติดกับอำเภอเขาข้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดงแห่งร่องรอยการต่อสู้ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทย ปัจจุบันยังปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่คือ ฐานยิงจรวด ครกกระเดื่อง โรงเรียนการเมือง สำนักอำนาจรัฐ โรงพยาบาล ปัจจุบันพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนเป็นที่มีชื่อแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ต่ออายุผู้ไปเที่ยว จากคำขวัญที่ว่า


"ไปภูหินร่องกล้าเพียง ๑ ครั้ง จะยังให้อายุยืนไปอีก ๑๐ ปี"

โดย : เณรขวาน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 2 ]


ท่านเป็นคนเมืองนี้รึ

โดย : ยัยเหมียว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 55 ]

มีเวลาก็จะไปเที่ยว
เเละเงินด้วย

โดย : ครูชั่ว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 20 : 52 ]ข้ายังจำได้ครั้งยังเด็ก
อยู่บ้านรู้สึกเหงา
ไม่รู้นึกยังไง
ขี่จักรยานมานั่งในโบสถ์หลวงพ่อประจำ
ยามบ่ายคล้อยๆ ไม่ค่อยมีผู้คน
เลยมาอาศัยหาความสงบเงียบในใจ
เห็นบางคนก็เข้ามานั่งสมาธิหาความสงบใจที่นี่เหมือนกัน


แต่เดี๋ยวนี้ วัดครึกครักไปด้วยผู้คนทั้งวัน
อีกทั้งข้าวของร้านรวงเต็มไปหมด
เวลาผ่านไป บรรยากาศก็เปลี่ยนไป
อยากกลับไปเป็นเด็กอีกจัง

จาว่าก็เลยแอบขโมยมอไซด์ ว่าที่พี่สะไภ้์จะขับไปเที่ยวน้ำตก
ดันไปรถยางรั่วกลางทางเสียเนี่ยะ
ข้างทางระหว่างน้ำตกกับในเมืองก็ไร้บ้านคน
เข็นแทยแย่
กลับมาตัวดำปี๋ หน้าลอกเป็นแผ่นเยย ร้อนซ้าา


โดย : ยัยเหมียว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 11 : 0 ]

เพิ่งไปมาเมื่อต้นเดือนธันวาคม ค่ะ อากาศหนาวเย็นจริง

โดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 18 : 58 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com