Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ : ........

มีท่านใดทราบบ้างว่า

สืบเนื่องเมื่อวันวาน ไปกับเพื่อนโดยบังเอิญ
ไปทำบุญที่วัดคันลัดในอำเภอพระประแดง
โดยไม่ได้ตั้งใจ เพียงแต่เจอวัดไหนก็จะทำบุญที่นั่น
ได้ร่วมงานแห่หงส์ธงตะขาบ

มีท่านใดพอจะทราบ เรื่องราวงานแห่หงส์ธงตะขาบบ้าง

ขอบคุณนะค่ะ


โดย : เฟื่องฟ้า
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 25 ]

เท่าที่ทราบ เป็นงานฉลองงานบุญการกุศล ชาวรามัญ ซึงปกติจะอยู่
ช่วงเวลา ๑๓ เมษายน ของทุกปี เพื่อบูชาเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์เทวโลก ชาวรามัญ(มอญ)จะใช้เสาหงส์และธงตะขาบคู่กัน หงส์" เป็นสัญลักษณ์ของรามัญ(มอญ)ประเทศ
คนมอญนั้นมีชีวิต จิตใจ และความเป็นอยู่ผูกพันอยู่กับพุทธศาสนา จึงสร้างเสาหงส์ตั้งตระหง่านอยู่หน้าวัด เป็นการแสดงว่าวัดนั้นเป็นวัดมอญ

ส่วนธงตะขาบเท่าที่ทราบไม่ทราบว่าจะเหมือนที่สมุทรปราการไหม

ธงตะขาบ (ภาษามอญ เรียกว่า อะลายเทียะกี) เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เป็นการต้อนรับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า และสาเหตุที่ทำเป็นธงตะขาบ เนื่องจาก ตะขาบเป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวมาก มีเท้ามาก มีเขี้ยวเล็บที่มีพิษ สามารถต่อสู้กับศัตรูที่มาระราน และรักษาตัวเองได้

ความหมายของธงตะขาบ

ทุกส่วนของตะขาบนั้นคนมอญจะตีความออกเป็นปริศนาทั้งสิ้นนับตั้งแต่ลำตัวจากหัวถึงหางมี ๒๒ ปล้อง ขาทั้งสองข้างนับได้ ๒๐ คู่ คือ ๔๐ ขา มีหนวด ๒ เส้น มีหาง ๒ หาง มีเขี้ยว ๒ เขี้ยว มีตา ๒ ข้าง กล่าวโดยละเอียดได้ดังนี้

๒.๑ หนวด ๒ เส้น ได้แก่ ธรรมที่มีอุปการะมาก ๒ อย่าง คือ
- สติ คือ ความระลึกได้
- สัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัว

๒.๒ หาง ๒ หาง ได้แก่
- ขันติ คือ ความอดกลั้น
- โสรัจจะ คือ ความเสงี่ยม เจียมตัว

๒.๓ เขี้ยว ๒ เขี้ยว ได้แก่
- หริ คือ ความละอายแก่ใจเมื่อทำชั่ว
- โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัวเมื่อทำบาป

๒.๔ ตา ๒ ข้าง หมายถึง บุคคลที่หาได้ยาก ๒ ประเภท คือ
- บุพการี บุคคลผู้ทำอุปการะมาก่อน
- กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และเราทำตอบแก่ท่าน

๒.๕ ลำตัวมี ๒๒ ปล้อง ได้แก่
- สติปัฎฐาน ๔
- สัมมัปปธาน ๔
- อิทธิบาท ๔
- อินทรีย์ ๕
- พละ ๕

๒.๖ ขาที่เป็นคู่ๆ รวมแล้ว ๔๐ ขา ได้แก่
- กุศลกรรมบท ๑๐
- บุญกริยาวัตถุ ๑๐
- นาถกรณธรรม ๑๐
- อนุสติ ๑๐

จากการที่ชาวมอญเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด สิ่งใดที่เป็นการกระทำเพื่อพุทธศาสนาแล้ว ชาวมอญจะทำธงตะขาบแล้วก็จะนำขึ้นแขวนบนเสาหงส์ จึงถือว่าเป็นการบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

บรรดาวัดมอญทั้งหลาย เมื่อถึงเทศกาลตรุษสงกรานต์ ชาวมอญในหมู่บ้านจะช่วยกันทำธงตะขาบขึ้นแขวนบนยอดเสาที่ประดิษฐ์ด้วยตัวหงส์

ปัจจุบัน ชาวมอญ จะมีการเวียนกันซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดงาน โดยเวียนกันเป็นประธานจัดงานปีละ ๑ หมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมมานั้นจะกระทำกันเฉพาะแต่ละหมู่บ้านเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อเป็นการบูชาแล้ว หมู่บ้านมอญทั้งหลายจึงร่วมมือกันจัดงานพร้อมกัน เป็นขบวนแห่แหนที่งดงามมาก ในวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี

หากผิดพลาดก็ขออภัยด้วย เพราะส่วนมากจะทำกันเฉพาะชาวมอญ
ก็สอบถามจากผู้รู้และพระวัดมอญ

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 15 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 0 : 56 ]


จะมีทุกแห่งที่มีวัดมอญใช่ไหมครับ
ที่ปากเกร็ดก็ไปชมได้ใช่ป่ะ

โดย : กระบี่วายุ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 15 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 59 ]


นึกว่าท่านกาแควจะรู้แต่ชาวเขา
แต่ท่านลึกล้ำมาถึงชาวมอญด้วย
นับถือ...นานๆ อาจจะเมื่อย


โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 15 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 23 ]

ก็ได้รับทราบข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี วิถึชีวิตของไทย
ในเมื่อชุมขนบ้านจอมยุทธมีผู้รู้หลายท่าน ดิฉันมีความเห็นว่าควรจะนำขอ้มูลที่ไม่ได้มีในห้องสมุดของบ้านจอมยุทธ มาจัดทำเพิ่มเติม
เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์และเยาวชนและผู้ที่เข้ามาแสวงหาความรู้
webmaster จะมีความเห็นเช่นเดียวกันไหมค่ะ

โดย : ปกาไสย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 17 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 7 : 36 ]โดย : ทางผ่าน
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 18 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 15 ]โดย : ยู้ฮู
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 18 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 52 ]

เป็นไรคะท่านยู้ฮู

โดย : ทางผ่าน
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 8 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com