Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

กฎแห่งกรรมในโลกอินเตอร์เน็ต

.... ในส่วนตัวคิดว่าโครงการประกวดเรื่องสั้นนี้น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีึความสนใจอยากจะส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อโฆษณาให้กับ
นิตยสารฉบับนี้แต่อย่างใด....
......................................................................................................................

........นิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ จัดประกวดเรื่องสั้น รางวัล "วิชิต โรจนประภา" ครั้งที่2

โดยยึดปณิธานของ วิชิต โรจนประภา ผู้ก่อตั้งนิตยสาร บางกอก
คือสนับสนุนคนไทยให้รักการอ่าน รักภาษาไทย และสนับสนุนให้เกิด
นักเขียนใหม่เข้าสู่วงการ

ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประกวดเรื่องสั้นครั้งที่2 นี้ มุ่งเน้น คุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ให้เกิดแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อชี้ให้เห็นถึงกรรมที่เกิดจากการกระทำ ดี ชั่ว ของนักท่องเว็บ โลกไซเบอร์สเปซ ที่ให้ทั้งคุณอนันต์ ขณะเดียวกันก็็มี
ีทั้งโทษมหันต์

ผลแห่งการกระทำกรรมนั้น ย่อมหนีไม่พ้น "กฎแห่งกรรม" ใครสร้างกรรมดีกรรมชั่ว ผลกรรมนั้นย่อมย้อนกลับสนอง

ดังนั้น หัวข้อที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้จึงชื่อว่า
"กฎแห่งกรรมในโลกอินเตอร์เน็ต"โดย : ฟ้าทลายโจร
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 3 ]

ประกวดเรื่องสั้น....แล้วส่งได้ทางไหนคะ แล้วกำหนดเวลาส่งถึงเมื่อไหร่คะ

อยากรู้จริงๆน่าสนใจๆ

โดย : viva_wonder
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 13 ]

....กติกาในการส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด....

1. เรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายทางด้าน
ศีลธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และเกรงกลัวต่อบาป ในการเขียนแสดงความ
คิดเห็นในอินเตอร์เน็ต

2. เรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง
หรือแปล มาจากเรื่องหนึ่งเรื่องใดของผู้อื่น

3. เรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือส่งประกวด หรือเผยแพร่ใน
รูปแบบใด ๆ ในเชิงพาณิชย์มาก่อน หากมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้เขียนจะต้องรับผิด
ชอบ

4. ผู้ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่่่งผลงานได้เพียงเรื่องเดียว

5. เรื่องสั้นที่ส่งมีความยาว 3-7 หน้ากระดาษ เอ4 เป็นตัวพิมพ์ ขนาดตัวอักษร 16พีที หากเป็นลายมือเขียนจะต้องเป็นตัวบรรจง อ่านง่าย

6. ส่งต้นฉบับเรื่องสั้นมาพร้อมกับแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจะำำไม่ส่งต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเรื่องสั้น
เข้าประกวด

7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง ในกรณีเรื่องสั้นที่ส่ง
เข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน

8. เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัล และเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้่าย รวมถึงเรื่องสั้นทุกเรื่อง
ที่ส่งเข้าประกวด บริษัท ฯ ถือสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดพิมพ์เป็นเจ้าแรก โดยเจ้า
ของเรื่องสั้นจะำได้รับผลตอบแทนตามเกณฑ์มาตรฐาน

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

( พนักงาน บริษัท การพิมพ์บางกอก จำกัด , เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องกับ
นิตยสาร "บางกอก" ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้)

โดย : ฟ้าทลายโจร
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 41 ]

.... ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2548 ( โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร
เป็นสำคัญ)

ที่ นิตยสาร " บางกอก" 533/9 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วงเล็บมุมซอง ( ประกวดเรื่องสั้น)

ประกาศผลรางวัล 31 มีนาคม 2549

หมายเหตุ... กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย : ฟ้าทลายโจร
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 50 ]

ขอบคุณมากค่ะ.........

โดย : viva_wonder
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 50 ]

.... เงินรางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ 1 เงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย เงินสด 2,500 บาท 12 รางวัล

....และผลตอบแทนในการรวมเล่มตามเกณฑ์มาตรฐาน

โดย : ฟ้าทลายโจร
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 13 ]

คณะกรรมการตัดสิน...

1. ฑูตใจ ผู้เขียนหนังสือธรรมะเผยแผ่เป็นประจำ

2. คุณวีรณัฐ โรจนประภา บรรณาธิการนิตยสาร " บางกอก" และ
"ตะวันสแควร์"

3. คุณอนุสรณ์ บุญรัตน์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์นวนิยายบางกอก

4. คุณประทีป โกมลภิส ผู้เป็นตำนานแห่งผู้สร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่
โด่งดังในอดีต และนักเขียนคอลัมนิสต์ อีกหลายนามปากกาทีชื่อทุกสมัย

5. นาวาเอก กาณฑ์ ชาตเสนีย์ นักเขียนบางกอก นามปากกา
" พันธุ์ พงศ์นาค" ผู้มีผลงานนานกว่า 30 ปี

6. คุณศรันย์ ไมตรีเวช นักเขียนบางกอก นามปากกา ดังตฤณ เจ้าของนวนิยาย
เรื่อง ทางนฤพาน , กรรมพยากรณ์ และ เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

7. คุณอาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่ปรึกษาโดย : ฟ้าทลายโจร
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 36 ]

ประมวลภาพประชาชนกว่า 4 หมื่นคนแห่ชม ‘รายการเมืองไทยรายสัปดาห์’

บรรยากาศประชาชนกว่า 4 หมื่นคน
ร่วมชมและรับฟัง ‘เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร ครั้งที่ 8’ ที่สวนลุมพินี
ทั้งร่วมใจสวมเสื้อเหลืองมาจับจองที่นั่งกันเต็มอาคารลุมพินีสถาน (เวทีลีลาศ)
และที่สนามหญ้าข้างนอก รอชมรายการสนทนาการเมือง
ดำเนินรายการโดย สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา พรอุดมศักดิ์ อย่างล้นหลาม
เพื่อรับฟัง ‘คำถามที่รัฐบาลไม่อยากได้ยิน แต่ประชาชนมีสิทธิ์รับรู้’

***ครั้งต่อไปพลาดไม่ได้เจอกันที่เดิม ณ อาคารลุมพินีสถาน (เวทีลีลาศ)

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9480000156638

โดย : siamperson
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 12 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 51 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com