Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด 3
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)
ไปหน้า > 1 - 2

>>

มีข่าวมาบอก

หัวข้อ : มีข่าวมาบอก....


ในวันที่ 11-23 ตค. ที่จะถึงนี้
จะมีงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์ครับ
ใครว่างก็แวะเวียนไปดูกันครับ...

ผมมีหนังสือมาแนะนำด้วยน๊า....

ผู้เขียนท่านแรกคือ “ดังตฤน” หนังสือของดังตฤนที่ควรจะมีไว้ก็คือ...

1. รักแท้มีจริง : หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณทุกคน ให้หลุดพ้นจากคำ
สาปแห่งกรรมเก่า รับเอาพรประเสริฐแห่งกรรมใหม่ ด้วยความเข้า
ใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นับแต่รู้ตามจริงว่ารักแท้คืออะไร ไปจนถึง
การสร้างเสน่ห์ เพื่อดึงดูดคนที่ใช่ ตลอดจนรักษาเขาหรือเธอไว้ เพื่อ
รอวันจากไปอย่างงดงาม และเพื่อตามไปพบกันใหม่ ในโลกที่คุณนึก
ว่าเป็นเพียงความฝัน

2. 7 เดือนบรรลุธรรม : เป็นมนุษย์ พบพุทธศานา มีค่าแค่ไหน..
ของขวัญแห่งปัจจุบันกาล ปลดเปลื้องพันธนาการแห่งอดีต จดจ่ออยู่
กับลมหายใจแห่งปัจจุบัน

3. เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน : เราต่างเป็นวิญญาณซึ่งยังแสวงหาที่
เกิด ถือกำเนิดด้วยกรรมดีและกรรมชั่ว เหมือนคนเดินทางไกลไม่รู้จุด
หมาย น่าเสียดายหากมีผู้รู้จุดหมายทิ้งรอยเท้านำทาง กระจ่างแจ้ง
ดุจพลิกของคว่ำให้กลับหงาย แต่หลายคนตายเสียก่อนที่จะทันรู้...

อีกท่านหนึ่งคือ “ทมยันตี” ครับ ท่านนี้มีหลายเล่มหน่อย

1. ทิพยอาภา คัมภีร์มรณะ : "โอ้...จอมศาสดา โลกนาถ...ที่พึ่งแห่ง
โลก 'ธรรม' ที่รับสั่งจริงแท้ รอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวง คือรอย
คชสาร ธรรมะที่สูงสุดกว่าธรรมะทั้งปวง คือมรณานุสติ เจ้ากำลัง
เรียนถึง ธรรมสูงสุด นั้น" จงวางใจให้เรานำไป ทุกข์เป็นขั้วหนึ่ง
ของสุข ตายเป็นขั้วหนึ่งของเกิด ถ้าสงบอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา อยู่กึ่ง
กลางมรรคา จะเห็นสองด้านชัดเจน ถ้ายืน ณ ขั้วหนึ่ง มิเห็นอีกขั้ว...
อาจกลัว หากอยู่กึ่งวิถี เห็นสองขั้ว...จะมิเกรงกลัว จงดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ อยู่ในธรรมชาติ ท้ายสุด...จะกลับไปรวม
เป็น ธรรมชาติ!

2. ฌาน : สติเป็นบาทต้นแห่งสมาธิ สมาธิหมายถึงความสงบมั่น
คงของจิต แต่ถ้าเป็นฌาณจะมีอารมณ์เป็นเครื่องกำหนด ฌาณแยก
จากอุปจารสมาธิ ถ้าผู้ใดดำรงสติ ไม่ฟุ้งซ่าน จะได้ตามมาเป็นลำดับ
การดำรงสมาธิคือกาดำรงสติให้อยู่กับตัว... ถ้าไม่มีกลางคืน มนุษย์
จะไม่รู้จักคุณแห่งแสงอาทิตย์ ถ้าไม่มีทุกข์ มนุษย์จะไม่รู้จักคุณแห่ง
ธรรมะ ถ้าไม่มีความชั่ว จะไม่รู้จักความดี ฉะนั้น อย่ากลัวความทุกข์
อย่าตำหนิความชั่ว เพราะบางทีมันจะทำให้เราหันกลับมาเดินถูก
ทางได้ ถ้าเรารู้จักนำมาใช้

3. จิตา : ผู้เป็นแม่แน่ใจแล้วว่า ลูกสาวตัวน้อยของเธอมี ‘พลัง’
พิเศษ จิตายังเล็ก... ’สติ’ ที่จะต้องสอนเพื่อให้ควบคุมพลังอันสูงสุด
ได้ เด็กหญิงจะเข้าใจหรือ? พลังอันนั้น ‘สูงสุด’ แน่ ‘พลัง’ ที่จะเผา
ผลาญสิ่งอื่นใด กระทั่ง...มนุษย์! ‘พลัง’ ที่จะเผาผลาญได้ กระทั่ง...
ตัวเอง! มนุษย์รู้จักสิ่งอื่นทั่วถ้วน หาก ‘กาย’ ตนสิ หารู้ไม่สิ่งใดซ่อน
อยู่ สิ่งใดเล่าทรงอานุภาพ สิ่งใดเล่าคือพลังสูงสุด...จิตา

4. ไวษณวี : ทุกข์ที่สุดของมนุษย์ คือการพลัดพราก แต่เคยมีมนุษย์
คนใดบ้าง ที่ไม่เคยพลัดพราก ทุกข์ อันเป็นสิ่งที่ทนได้ยาก จะแปร
เปลี่ยนเป็น “สิ่งทนได้” เมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ ต่อเมื่อ “รู้” ถึงมรรคา
แห่งการดับทุกข์ และเดินไปตามมรรคานั้น จักรู้จักคำว่า “วาง” เมื่อ
ใดวาง ฤาจะหนักด้วยทุกข์ต่อไป ไม่รู้จักทุกข์ ไยรู้จักคำว่า “พ้นทุกข์”
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คืออริยสัจ ผู้จะเป็นอริยบุคคลต้องเรียนรู้
ด้วยตนเอง ไม่มีใครยัดเยียดความเป็น “อริยะ” ให้ใครได้ ไม่มีใคร
หยิบทุกข์จากหัวใจใครทิ้งให้ได้ ทั้งหมดต้อง “วาง” จากจิตตน!

5. มายา : วิทยาศาสตร์ได้สอนปรัชญา ที่ใดมี “ผล” จะสาวไป
หา “เหตุ” จนได้ เมื่อรู้ “ทุกข์” ศาสนาให้หาเหตุแห่งทุกข์ ไม่ต้อง
การให้มีทุกข์ ต้องดับที่เหตุ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ผสม
ผสานให้ข้อพิสูจน์แก่กัน หากมองตนและสรรพสิ่งรอบตนว่า เป็น
แค่ “กลุ่มก้อนแห่งเหตุการณ์” ตามทฤษฎีคลอนตัม ทางฟิสิกส์ โลก
มนุษย์เป็นแค่ “สนามพลังงาน” เป็นธุลีของธาตุ เป็นอนุภาค มารวม
กัน หากแยกสลายย่อยลง จำนวนที่ได้คงไม่เกินสองลิตรเท่านั้น นี่เอง
พระพุทธศาสนา จึงย้ำคำว่า “ว่าง” ไม่มีอะไรในโลกมีคุณค่าพอจะ
ทำให้สุข-ทุกข์ ภาพ...เหตุการณ์ ที่อุบัติเป็นแค่ มายา! โลก...เป็น
มายา สังขารและสรรพสิ่ง เป็นมายา พลังแห่งวิญญาณต่างหาก ยิ่ง
ใหญ่ ให้จิตเป็นใหญ่ ให้ใจเป็นประธาน

6. ชามี : หากชามีเดินทางมาจากชาติที่ยิ่งใหญ่ เจ้าตัวเองย่อมซึม
ซับต่อจิตวิญญาณที่เคยมี เคยเป็นและจะ ‘ต้องเป็น’ ต่อไป การเป็นนัก
พยากรณ์มิใช่เรื่องง่าย ศาสตร์นี้ทำได้เฉพาะคน การพยากรณ์จาก
ลิขิตแห่งดวงดาว มีผู้กระทำได้มาก ผู้พยากรณ์ ‘จาก...รู้...เห็น’ หามิ
ได้อีกแล้ว นับจากมหาสมณสิ้นพระชนม์ มหาสมณแห่งมหาวิหาร
เท่านั้น...มองเห็นอนาคต ขณะนี้จะหวังพึ่งผู้ใด นอกจากนักบวช
หญิง...ชามี!

7. พิเธีย : "สรรพสิ่ง แม้แต่เทวะก็เป็นอนัตตา ตาย หมดสิ้นได้" พิ
เธีย มิได้แปลว่าผู้พยากรณ์ บอกอนาคตสรรพสิ่ง แต่พิเธีย คือผู้
พยายามจะบอกว่า สรรพสิ่งเป็นเช่นไร "ทำหน้าที่" จารพระเท
วศาสตร์ บันทึกพระเทวธรรม การพูดจาใด ต้องดำรงสัจจะไว้มั่น...
สัจจัง เว อมตะวาจา การ"ทำหน้าที่" นี้ สิ่งที่ต้องดำรงไว้ยิ่งคือ
สัจจะ ความสง่างามของมนุษย์มาจากสัตยะ ความรู้ เป็นอิสระจาก
มายาหลอกลวง นั่นคือจุดสูงสุดที่ไม่สิ้นสูญ ไม่เปลี่ยนแปลง

....
หากมีโอกาส ลองหยิบๆ มาไว้ครับ รับรองมาตรฐานโดย "คนจร" ครับ
อ่านแล้ว อือ! ของเขาดีจริงๆ

ส่วนท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัด แล้วมาหาซื้อกันไม่ได้นั้น ไม่ต้องอิจฉา
คนบางกอกกันขนาดน้านครับ เรามีทางออกให้ท่านอยู่แล้วล่ะ

ถ้าเป็นของดังตฤณนั้น ก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปครับ อย่าง SE-ED, ร้านหนังสือดอกหญ้า, ร้านนายอินทร์, B2S

แต่ถ้าเป็นของ ทมยันตี อาจจะต้องซื้อผ่านไปรษณีย์ครับ อันนี้จะได้
ส่วนลดตั้ง 30% ทีเดียวเชียว
แล้วก้อเอานี่ไปครับ... http://www.dhamma5minutes.com/s0125/index.php?pgid=index

....
ไปแระ...

โดย : คนจร..
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 2 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 17 : 40 ]

ถือว่าเป็นโอกาศดีเชียว......

โดย : อ้วนอุ่น
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 2 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 17 : 49 ]

ขอบคุณที่มาบอก นะ อันนี้จัดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของปีนี้

คนจร ลืมแนะนำไปอีกเล่ม หนึ่ง นะ

ของท่านพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ก็มีหลายเล่มที่น่าอ่าน

ท่านพระอาจารย์ เขียนได้น่าอ่านมาก สนุกสนานพร้อม

แทรกการสอนธรรมะ ไปด้วย

อีกสำนักพิมพ์หนึ่ง อันนี้เป็นแฟนเค้าเลยล่ะ

ของ นิ้วกลม มีครบทุกเล่มแล้ว อ่านไปทำให้อยากไป

เที่ยวตามที่ นิ้วกลม เขียน

แล้วเมื่อไหร่ บ้านจอมยุทธจะไปเปิดขายกับเค้าบ้างนะ

โดย : แมงปอ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 2 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 18 : 26 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com