ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

9

นิกายชินโตที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

       ปัจจุบันนี้ยังคงมีชาวญี่ปุ่นที่นับถือลัทธิชินโตอยู่อีกมาก ทั้งที่แสดงตนอย่างเปิดเผยและที่ไม่แสดงตนออกมา แต่ยอมรับความเป็นชินโตในลักษณะของจิตสำนึก และอยู่ในรูปของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

กลุ่มที่ 1 ชินโตแห่งราชสำนัก (Shinto of the Imperial House) ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "โคชิตสุชินโต" (Koshitso Shinto) ชินโตกลุ่มนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่การประกอบพิธีกรรมถวายดวงวิญญาณของบรรพชนของพระจักรพรรดิ์นับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา โดยพระจักรพรรดิ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในปัจจุบันประเพณีนี้ยังมีอยู่ แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

กลุ่มที่ 2 ชินโตศาลเจ้า (Shrine Shinto) ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "จินจา ชินโต" (Jinja Shinto) ชินโตกลุ่มนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบชินโตในสมัยบรรพกาลกับความเชื่อแบบชินโตในปัจจุบัน กล่าวคือ ระบบความเชื่อและพิธีกรรมจะถูกนำมาปฏิบัติร่วมกันที่ศาลเจ้าเพื่อบูชาเทพเจ้า ศาลเจ้าชินโตได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สิงสถิตของกามิและเป็นที่สำหรับสวดมนต์ภาวนา ชินโตแบบนี้จัดว่าเป็นทั้งศาสนาและพิธีกรรมของประชาชนโดยตรง

กลุ่มที่ 3 ชินโตนิกาย (Sect Shinto) ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "เคียวฮะ ชินโต" (Kyoha Shinto) เป็นกลุ่มชินโตที่เกิดจากกลุ่มศาสนา 13 กลุ่ม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงสุดท้ายของยุคเอโด ที่มีระบบการปกครองแบบเจ้าขุนมูลนาย จนกระทั่งถึงช่วงต้นของยุคเมจิ รัฐบาลของยุคเมจิที่เกิดขึ้นใหม่ได้สร้างชินโตของรัฐขึ้นมา และให้กลุ่มศาสนาเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครองของชินโตของรัฐโดยอนุญาตให้ทำพิธีกรรม คุณลักษณะของชินโตกลุ่มนี้คือความสนใจในสวัสดิภาพของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน กลุ่มศาสนาเหล่านี้เกิดขึ้นในชุมชนกสิกรรมและสามารถให้คำตอบแก่ชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจำวันตามสภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ

กลุ่มที่ 4 ชินโตพื้นบ้าน (Folk Shinto) ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "มินกัน ชินโต" (Minkan Shinto) แนวคิดชินโตในกลุ่มนี้มีความเป็นพื้นบ้านมาก โดยนำเอาความคิดเดิม ๆ ของพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ และแนวคิดในเรื่องหยินหยาง มาผสมผสานกับความเชื่อแบบชินโต ทำให้ลักษณะแนวคิดเป็นแบบไสยศาสตร์ผสมกลมกลืนกับการปฏิบัติทั่วไปทางพิธีกรรมของชาวบ้าน ชินโตแบบพื้นบ้านนี้จึงไม่เหมือนกับศาสนาอื่น ๆ ที่มีลักษณะการทำงานเป็นแบบองค์กร ซึ่งมีความเป็นระบบมากกว่าและไสยศาสตร์ในพิธีกรรมของชินโตพื้นบ้าน มีส่วนช่วยสังคมได้อย่างฉับพลันและอย่างเหมาะสม ทำให้บุคคลในสังคมมีความมั่นคงทางจิตใจ เพราะทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยจากอันตราย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในด้านทรัพย์สิน ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผล และช่วยรักษาในด้านโรคภัยไข้เจ็บ ชาวญี่ปุ่นส่วนมากจึงยอมรับประเพณีและพิธีกรรม ตลอดจน
ทัศนคติต่าง ๆ ของชินโตกลุ่มนี้จนเป็นวิถีชีวิตประจำวันมากกว่าที่จะปฏิบัติในรูปของศาสนา

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ