ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ รถยนต์ทหาร พุทธศักราช 2476

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรจะมีข้อบังคับสำหรับ รถยนต์ที่ใช้ในการป้องกันราชอาณาจักร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช 2476"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป *[รก.2476/-/793]

มาตรา 3 ตั้งแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้สืบไป กฎหมาย กฎ และข้อบังคับ อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวแก่พระราชบัญญัติรถยนต์ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์ทหาร

มาตรา 4 "รถยนต์ทหาร" หมายความว่า รถที่เดินด้วยกำลัง เครื่องจักรกล (เว้นแต่ที่เดินบนราง) และรถพ่วงซึ่งเป็นของกระทรวงกลาโหม หรือของบุคคลอื่นซึ่งมอบให้ใช้รถนั้นประจำในราชการทหาร "ใบอนุญาตพิเศษ" หมายความว่า ใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ทหาร "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

มาตรา 5 รถยนต์ทหารนั้น ท่านให้ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี และ ค่าธรรมเนียมใด ๆ กับให้มีเครื่องหมายพิเศษและเลขกำกับติดที่รถให้เห็นชัด ตามที่รัฐมนตรีจะได้กำหนดไว้

มาตรา 6 รถยนต์ทหารนั้น เมื่อได้ทำการตรวจทางเทคนิคตามที่ รัฐมนตรีสั่งและรัฐมนตรีเห็นเป็นที่พอใจว่า จะไม่เป็นภยันตรายต่อความปลอดภัย ของประชาชนแล้ว จึงให้ใช้ได้

มาตรา 7* ใบอนุญาตพิเศษนั้น จะออกให้แก่บุคคลซึ่งปฏิบัติราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศ ซึ่งช่วยเหลือราชการทหารเพื่อขับรถยนต์ทหาร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจตั้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตพิเศษ และกำหนด วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตนั้น ใบอนุญาตพิเศษนี้ ให้ใช้ได้เฉพาะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติราชการ ทหารหรือช่วยเหลือราชการทหาร และอนุญาตให้ขับได้แต่เฉพาะรถยนต์ทหาร เท่านั้น

ใบอนุญาตพิเศษนี้ เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตจะถอนคืนเสีย เมื่อใดก็ได้ *[มาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2507]

มาตรา 8 บุคคลที่ได้รับอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนต์ทหารอยู่แล้วนั้น ท่านว่าจะรับใบอนุญาตขับรถยนต์ที่มิใช่รถยนต์ทหารตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช 2473 ในขณะเดียวกันนั้นอีกก็ได้ หากว่าตนได้ปฏิบัติครบถ้วนตาม กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวแก่พระราชบัญญัติรถยนต์ เว้นไว้แต่ ไม่ต้องทำการสอบความรู้

มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจตั้งเจ้าพนักงาน กับเพื่อการนั้น ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ประกาศมา ณ วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2476 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

_____________________________

หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2507

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ใน ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งช่วยเหลือราชการทหารที่เข้ามาประจำ อยู่ในประเทศไทย จำเป็นต้องขับขี่รถยนต์ทหารของทางราชการทหารใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่เป็นปกติ แต่ไม่สามารถมีใบอนุญาตพิเศษขับขี่ รถยนต์ทหารนั้นได้ เพราะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารมิได้ ให้อำนาจไว้ที่จะออกใบอนุญาตพิเศษขับขี่รถยนต์ทหารแก่เจ้าหน้าที่ชาว ต่างประเทศได้ ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่าควรออกใบอนุญาต พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งช่วยเหลือราชการทหารที่ต้องขับขี่ รถยนต์ทหารของทางราชการทหารนั้นด้วย จึงจำต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ทหารเสียใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย