ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หลักปัญจศีล

  1. เคารพในบูรณภาพ และอธิปไตยซึ่งกันและกัน
  2. ไม่รุกรานซึ่งกันและกัน
  3. ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและลัทธินิยม
  4. ให้ความเสมอภาค และผลประโยชน์อันเท่าเทียมกันและกัน
  5. อยู่ร่วมกันโดยสันติ

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย