สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

ลักษณะของสังคมวิทยา

ประโยชน์ของสังคมวิทยา

วิชาสังคมวิทยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านบ้าง แต่ท่านจะมองเห็นคุณค่าของวิชานี้มากน้อยอย่างไรนั้นขึ้นกับตัวท่านเอง อย่างไรก็ดี เราอาจสรุปคุณประโยชน์ของวิชานี้พอเป็นแนวทางของการศึกษาดังต่อไปนี้

1. สังคมวิทยาทำให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้น เช่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน รู้จักฐานะตำแหน่งในระบบแบ่งช่วงชั้นของบุคคลในสังคม เข้าใจคุณค่าของตนที่มีต่อคนอื่นและสังคม รวมทั้งรู้แนวทางการสร้างความเจริญให้กับตนในสังคม เป็นต้น ทำให้สามารถที่จะปรับปรุงฐานะและบทบาทของตนเองได้ วางตัวกับผื่นได้ เป็นต้น

2. สังคมวิทยาทำให้เรารู้จักผู้อื่นดีขึ้น เช่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้อื่น รู้จักตำแหน่งที่ในระบบช่วงชั้นของผู้อื่น รู้จักตำแหน่งคุณค่าของผู้อื่นที่มีต่อตนและสังคม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ไม่เพียงแต่จะวางตนในสังคมได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะนั้น แต่ยังจะทำให้ไม่ยกตนข่มท่านหรือเห่อเหิมเกินไป เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า ตนนั้นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น การรู้จักผู้อื่นยังจะทำให้คาดหมายได้ล่วงหน้าว่า เขาจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร ทั้งต่อตัวเรา ต่อผู้อื่น ต่อสังคม เป็นต้น

3. สังคมวิทยาจะทำให้รู้จักสังคม เช่น รู้จักองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่พื้นฐานอย่างไร มีสภาพปกติเป็นอย่างไร เช่น สังคมมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอไม่ใช่ภาพนิ่ง สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจมาจากภายในหรือภายนอกสังคมก็ได้ รู้จักระเบียบแบบแผนของกลุ่มและสังคม เช่น สถาบันต่าง ๆ ของสังคม เป็นต้น การแบ่งคนออกเป็นช่วงชั้นต่าง ๆ อิทธิพลของสังคมที่มีพฤติกรรมของสังคม ประเภทของชุมชน เช่น ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปของชุมชน แนวโน้มและทิศทางในการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น4. สังคมวิทยาให้แง่คิดพิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกับแง่มุมการคิดถึงเรื่องเดียวกันนี้ของวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ สำหรับ แง่มุมที่แตกต่างกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็อยู่ตรงที่สังคมวิทยามุ่งศึกษาเฉพาะที่มีส่วนหรือมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม

5. สังคมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง ในฐานะที่สังคมวิทยาเป็น วิทยาศาสตร์ ย่อมทำให้สามารถเข้าใจ อธิบายเหตุการณ์ได้ พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ และบางโอกาสก็จะสามารถควบคุมเหตุหรือภาวะการณ์ทางสังคมได้ ประโยชน์ของสังคมวิทยาในแง่นี้จะอยู่ที่ว่า นักสังคมวิทยาจะมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคมในรูปของ ข้อมูลและทฤษฎี สามารถนำมาเป็นประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ หรือวางโครงการบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมหรือสร้าง ความเจริญก้าวหน้าในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สังคมวิทยาอาจถือเป็นอาชีพได้ หน่วยงานที่ต้องการนักสังคมวิทยามีทั้ง เอกชนและรัฐบาล

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย