สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

ลักษณะของสังคมวิทยา

ประโยชน์ของสังคมวิทยา

วิชาสังคมวิทยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านบ้าง แต่ท่านจะมองเห็นคุณค่าของวิชานี้มากน้อยอย่างไรนั้นขึ้นกับตัวท่านเอง อย่างไรก็ดี เราอาจสรุปคุณประโยชน์ของวิชานี้พอเป็นแนวทางของการศึกษาดังต่อไปนี้

1. สังคมวิทยาทำให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้น เช่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน รู้จักฐานะตำแหน่งในระบบแบ่งช่วงชั้นของบุคคลในสังคม เข้าใจคุณค่าของตนที่มีต่อคนอื่นและสังคม รวมทั้งรู้แนวทางการสร้างความเจริญให้กับตนในสังคม เป็นต้น ทำให้สามารถที่จะปรับปรุงฐานะและบทบาทของตนเองได้ วางตัวกับผื่นได้ เป็นต้น

2. สังคมวิทยาทำให้เรารู้จักผู้อื่นดีขึ้น เช่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้อื่น รู้จักตำแหน่งที่ในระบบช่วงชั้นของผู้อื่น รู้จักตำแหน่งคุณค่าของผู้อื่นที่มีต่อตนและสังคม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ไม่เพียงแต่จะวางตนในสังคมได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะนั้น แต่ยังจะทำให้ไม่ยกตนข่มท่านหรือเห่อเหิมเกินไป เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า ตนนั้นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น การรู้จักผู้อื่นยังจะทำให้คาดหมายได้ล่วงหน้าว่า เขาจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร ทั้งต่อตัวเรา ต่อผู้อื่น ต่อสังคม เป็นต้น

3. สังคมวิทยาจะทำให้รู้จักสังคม เช่น รู้จักองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่พื้นฐานอย่างไร มีสภาพปกติเป็นอย่างไร เช่น สังคมมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอไม่ใช่ภาพนิ่ง สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจมาจากภายในหรือภายนอกสังคมก็ได้ รู้จักระเบียบแบบแผนของกลุ่มและสังคม เช่น สถาบันต่าง ๆ ของสังคม เป็นต้น การแบ่งคนออกเป็นช่วงชั้นต่าง ๆ อิทธิพลของสังคมที่มีพฤติกรรมของสังคม ประเภทของชุมชน เช่น ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปของชุมชน แนวโน้มและทิศทางในการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น4. สังคมวิทยาให้แง่คิดพิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกับแง่มุมการคิดถึงเรื่องเดียวกันนี้ของวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ สำหรับ แง่มุมที่แตกต่างกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็อยู่ตรงที่สังคมวิทยามุ่งศึกษาเฉพาะที่มีส่วนหรือมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม

5. สังคมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง ในฐานะที่สังคมวิทยาเป็น วิทยาศาสตร์ ย่อมทำให้สามารถเข้าใจ อธิบายเหตุการณ์ได้ พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ และบางโอกาสก็จะสามารถควบคุมเหตุหรือภาวะการณ์ทางสังคมได้ ประโยชน์ของสังคมวิทยาในแง่นี้จะอยู่ที่ว่า นักสังคมวิทยาจะมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคมในรูปของ ข้อมูลและทฤษฎี สามารถนำมาเป็นประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ หรือวางโครงการบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมหรือสร้าง ความเจริญก้าวหน้าในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สังคมวิทยาอาจถือเป็นอาชีพได้ หน่วยงานที่ต้องการนักสังคมวิทยามีทั้ง เอกชนและรัฐบาล

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ