สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

       สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคนในฐานะที่ไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่อยู่รวมกับผู้อื่น สังคมวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของสังคม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนและปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ที่คนทำให้เกิดขึ้น สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเพื่อหา คำอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นว่า ทำไมจึงเกิดขึ้นหรือเป็นเช่นนั้น อย่างเช่น เมื่อเราเห็นผู้อพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง ก็หาคำตอบและตั้งทฤษฎีว่า ทำไมคนจึงอพยพเข้าสู่เมือง

ลักษณะของสังคมวิทยา

ลักษณะของสังคมวิทยา
ความหมายของสังคมวิทยา
ขอบเขตของสังคมวิทยา
ประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยา
วิธีการศึกษาสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา
ประโยชน์ของสังคมวิทยา

ลักษณะของสังคม

ความหมายของสังคม
ลักษณะทั่วไปของสังคม
หน้าที่ของสังคม
โครงสร้างทางสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)

ความหมายและความสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคม
บรรทัดฐานของสังคม
สถานภาพและบทบาท
การควบคุมทางสังคม
การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม
การกระทำทางสังคมและกระบวนการทางสังคม

กลุ่มสังคม (Social Groups)

ความหมายของกลุ่ม
การจำแนกประเภทของกลุ่มทางสังคมวิทยา
แบบของกลุ่มคน

สถาบันทางสังคม

ความหมายของสถาบันทางสังคม
สถาบันทางสังคมที่สำคัญ
หน้าที่และความสำคัญของสถาบัน

การจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม (Social Stratification)

ความหมายของการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
รูปแบบการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
เกณฑ์ในการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
การขัดกันทางชนชั้น

วัฒนธรรมไทย

ความหมายของวัฒนธรรม
องค์ประกอบของวัฒนธรรม
บ่อเกิดวัฒนธรรมไทย
การแบ่งประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมย่อย
การล้าหลังทางวัฒนธรรม
การผสมผสานทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมหลักของไทย

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)
พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviational Behavior)
ความไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social Disorganization)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
แบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับความไม่เป็นระเบียบทางสังคม

หน้าถัดไป >>

บรรณานุกรม

  • จรัญ พรหมอยู่. สังคมและวัฒนธรรมไทย.

  • จำนง อติวัฒนสิทธิ์, ดร. ประวัติแนวความคิดทางสังคม.

  • ปฬาณี ธิติวัฒนา. สังคมวิทยา.

  • พิเชฏฐ์ รัตนประทุม. ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม (โครงการตำรา).

  • ณรงค์ เส็งประชา. พื้นฐานวัฒนธรรมไทย.

  • คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา. สังคมวิทยา มานุษยวิทยา. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม.

  • อุทัย หิรัญโต. หลักสังคมวิทยา.

  • ประสาท หลักศิลา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย