สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

วัฒนธรรมไทย

ความหมายของวัฒนธรรม

วัฒนธรรมในทางสังคมวิทยา หมายถึง วิถีการดำรงชีวิต (Way of life) ของมนุษย์ในแต่ละสังคม คำว่า วัฒนธรรมเป็นคำรวมที่กินความถึง แบบแห่งความประพฤติ (Behavior patterns) ทั้งปวงของมนุษย์ ซึ่งได้มาจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมและซึ่งสามารถถ่ายทอดให้แก่กันและกันได้ โดยการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbol) เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ อันเป็นที่เข้าใจกัน

F. B. Tylor นักมานุษยวิทยาผู้มีชื่อเสียงของอังกฤษ เขียนไว้ในหนังสือ Privitive society อธิบายคำว่า Culture ว่า “Culture as that complex whole which include knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any capacities and habits, aquired by men as a member of society” ซึ่งพอแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ วัฒนธรรม หมายถึง ส่วนรวมทั้งหมดอันสลับซับซ้อน ซึ่งได้แก่ วิชาความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม และความสามารถอื่นใด ตลอดจนความเคยชินต่าง ๆ ซึ่งคนเราได้รับมาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม

คำว่า Culture ในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่มาจากภาษาละติน คำว่า Cultura เมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้น มีความหมายหรือแปลได้มากมายหลายอย่าง เช่น แปลว่า การบูชา การไถพื้นดิน การปลูกพืชผัก การทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการอบรมหรือฝึกหัด แต่ในปัจจุบันนี้ หมายถึงความหมายอย่างหลังเท่านั้น มูลศัพท์เดิมของคำว่า วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามอันเทียบกับความเจริญของการปลูกพืชผัก ดังจะเห็นว่าการปลูก พืชผักให้เจริญ ใช้คำว่า Agriculture สิ่งใดก็ตามหากมีการเจริญขึ้นด้วยการศึกษาอบรมจะอยู่ในข่ายแห่งความหมายของวัฒนธรรมได้ทั้งสิ้นความหมายของวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. 2485 คำว่า วัฒนธรรมตามความหมายที่ง่าย ๆ คือ “ความเจริญงอกงามที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้นหรือ เรียกกันว่า “มรดกทางสังคม” เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดไปให้แก่อนุชน

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485 ให้ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไว้ดังนี้ คือ “วัฒนธรรม หมายความว่า ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน” ตามความหมายนี้ วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม
2. ลักษณะที่แสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ลักษณะที่แสดงถึงความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ
4. ลักษณะที่แสดงถึงความมีศีลธรรมอันดีของประชาชน

อ่านต่อ >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ