สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

วัฒนธรรมไทย

องค์ประกอบของวัฒนธรรม

1) องค์วัตถุ มีรูปร่างสามารถจับต้องได้ เรียกว่า วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม และทางวัฒนธรรม เช่น คนโท จาน ถ้วย และมีด ตลอดจนผลิตผลทางด้านศิลปกรรม เช่น ภาพเขียน รูปปั้น เป็นต้น ส่วนองค์วัตถุที่ไม่มีรูปร่าง แต่เป็นเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ ได้แก่ ภาษาและตัวเลข เป็นต้น

2) องค์การ (Organization) หมายถึง กลุ่มที่จัดระเบียบหรือโครงสร้างอย่างเป็นทางการ ได้แก่ สถาบัน, สมาคม หรือสโมสร ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นอย่างมีระเบียบและระบบ คือ มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับ มีวิธีการดำเนินงานอย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน องค์การที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว และองค์การที่ใหญ่ที่สุด คือ องค์การ สหประชาชาติ

3) องค์พิธีกร (Usage) ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งแสดงออกในรูปของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ประเพณีโกนผม พิธีการสมรส พิธีการตั้งศพ และการแต่งกาย เป็นต้น

4) องค์มติ (Concepts) ได้แก่ ความเชื่อ ความคิด ความเข้าใจ และอุดมการณ์ ต่าง ๆ เช่น ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ความคิดในเรื่องระบบเศรษฐกิจ ความเข้าใจในเรื่องของมนุษย์ และอุดมการณ์ (คือ แผนการตามความคิดของตน)

อ่านต่อ >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย